Samarbejdsaftale

Dagtilbud Sydøst har sammen med forældrebestyrelsen lavet en samarbejdsaftale, som indeholder politikker om inklusion, kost og søvn.

Vi arbejder ud fra dagtilbudsloven, hvor barnets sundhed, udvikling, læring og trivsel er grundlaget.

Den styrkede læreplan, som lige er på trapperne, beskriver et udvidet samarbejde imellem dagtilbud og forældre. Dette vil vi gerne imødekomme, sådan at vi sammen skaber de bedste vilkår for hvert enkelt indskrevet barn.

Vi er, som forældre og dagtilbud, to af barnets vigtigste relationer, og vi skal sammen sørge for, at jeres barn får en fantastisk barndom, hvor kompetenceudvikling og trivsel følges ad. Jeres barn skal i disse år tilegne sig alle de færdigheder, som det har potentiale for, både sociale, sproglige, kognitive samt motoriske.

Vores holdning er, at vi vil give barnet lov for at udvikle kompetencer og selvværd, hver gang muligheden byder sig. Både når barnet mestrer opgaven ved egen kraft, og når det behøver hjælp.

Derfor skal vi sammen, som barnets vigtigste voksne, være opmærksomme på, hvornår barnet viser tegn på, hvad det nu er klar til at mestre selv, for derefter at gribe situationen og støtte barnet i dets udvikling.

Det kan f.eks. være:

 • at spise selv.
 • at slippe bleen.
 • at tage overtøj på selv.
 • at tælle og skrive.
 • at administrere sin madkasse selv.

En stor del af barnets udvikling sker igennem barnets relationer. Dette kan være i både tætte relationer og i at være en del af en gruppe.

Derfor må vi sammen lære barnet om de spilleregler, som kræves for at indgå i disse relationer.

Vi arbejder med fri for mobberi og ICDP i dagtilbuddet, hvor den anerkendende tilgang er grundlæggende.

En stor del af denne dannelsesproces foregår i samspillet imellem børnene og personalet, samt når barnet bliver afleveret om morgenen samt afhentet om eftermiddagen.

 • Vi vil derfor bede jer om hjælpe jeres barn til at sige godmorgen/goddag og farvel til en fra personalet.
 • Også samarbejdet imellem forældre og personale er en dannelsesproces. Har du tænkt det, så sig det, hvis der er noget, du ønsker dig anderledes i barns hverdag.
 • Sæt 10 minutter af til afhentning, sådan at barnet får tid til at rydde op efter sin leg. Vis barnet, at du forventer, at det gør dette - enten med hjælp eller ved egen indsats alt efter udviklingstrin.

Samtalestruktur imellem dagtilbud og hjem

Alle får tilbud om samtaler:

 • Før opstart i dagtilbuddet. Gerne 2-3 uger inden opstart. Her bliver I præsenteret for, hvad dagtilbuddet kan tilbyde, og hvad vi forventer af jer, herunder samarbejdspolitikken.
 • 3 måneder efter opstart i både vuggestue og børnehave.
 • Før skift til børnehaven.
 • Før skolestart.

Løbende tilbud om samtaler. Vi prioriterer den daglige kommunikation samtidig med, at vi er opmærksomme på, at nogle samtaler ikke kan tages i garderoben. Man kan til enhver tid kontakte den af barnets voksne, man har størst tillid til, og aftale en samtale i nærmeste fremtid.

Denne kommunikation går begge veje, sådan at det pædagogiske personale vil bede om en samtale, hvis der er noget i barnets trivsel eller udvikling, som bekymrer dem.

Her vurderer pædagog og forældre sammen, om en længere samtale er hensigtsmæssig, og hvis det er, så aftales et netværksmøde i nærmeste fremtid.

Ved små skader, som ikke medfører, at forældrene ringes op, men som det pædagogiske personale skønner, ville være rart for jer at kende til, så vil der poppe en besked op på Tabulex, når I melder barnet hentet. Denne besked vil kort fortælle jer om hændelsen samt om hvem, I kan spørge om hændelsen, hvis I vil høre om det. Det er altid godt at kunne tale med barnet om det. Børnene vil dog kunne få små skrammer, som vi ikke opdager.

Når dit barn er sygt eller kommer til skade

Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Her kan læses om en sygdoms inkubationstid, om barnet må modtages i dagtilbud under sygdomsforløbet, samt om hvornår de igen må komme i dagtilbud i tilfælde af, at de ikke kan modtages under sygdomsforløbet.

Vi forholder os til disse anbefalinger for at mindske den smittefare jeres børn bliver udsat for i hverdagen.

Når der konstateres, at vi har smitsom sygdom i afdelingen, så bliver I informeret.

Dette sker via tabulex samt et opslag, som bliver ophængt i afdelingen.

Hvis jeres barn bliver syg op ad dagen, vil I naturligvis blive kontaktet. Dette vil være i tilfælde af, at jeres barns almene tilstand bliver dårlig, hvis de klager over smerter eller kaster op. I vil også blive kontaktet, hvis de slår sig voldsomt eller har slået hovedet. I vil selvfølgelig også blive kontaktet, hvis jeres barn skal tilses af tandlæge eller på skadestuen.

Hvis der er sket noget hjemme, som vi skal være opmærksomme på i forhold til jeres barn, er det vigtigt, at vi bliver gjort opmærksomme på det.

Fortæl os om det, hvis jeres barn:

 • har været udsat for fald eller slået sig derhjemme.
 • har været syg om natten… eller bare sovet dårligt.
 • af særlige årsager får smertestillende medicin (eks. Panodil) inden aflevering.

Som udgangspunkt er et barn, der kun klarer hverdagen med smertestillende medicin, for sygt til at kunne modtages i dagtilbud.

Barnet skal, som udgangspunkt, kunne følge dagen i institutionen. Der kan selvfølgelig være særlige situationer, såsom et ben i gips eller kroniske lidelser.

Normering

Vi tilstræber at holde så høj en normering i hverdagen, som overhovedet muligt, fordi normeringen er en af grundpillerne i et højkvalitets dagtilbud.

Da vores vikarforbrug og vores grundnormering tages af samme budget, så har disse to størrelser indflydelse på hinanden. Jo mere vi vælger at bruge på den faste normering, jo mindre vælger vi så at bruge på vikarer.

Derfor forsøger vi at være skarpe på vores vikarforbrug. Både i dagligdagen og i ferieperioderne. Vi sætter selvfølgelig vikar på, når det skønnes nødvendigt, og tilstræber samtidig at undgå at sætte vikar på, når det ikke er nødvendigt.

I dagligdagen er det vigtigt for os at vide, hvor mange børn der kommer, for at kunne vurdere, hvordan en eventuel vikardækning skal være. Det vil også være værdifuldt for os at vide, hvornår børnene forventes at blive afhentet.

Ferier

I ferieperioder er det også af stor betydning, at vi ved, hvor mange børn der kommer, så vi kan afvikle personalets ferie i passende omfang.

Det er så ærgerligt, at have sat for meget personale på feriepasningen, som så skal afvikle deres ferie, når jeres børn har brug for dem… og sådan behøver det heldigvis heller ikke at være.

Det eneste, som behøves, er, at vi udvider vores samarbejde omkring dette.

Når I overholder deadline for feriepasning, kan vi lave en nøje tilpasset dækning, hvor vi ikke rutter med vikarmidlerne. Vi skal nok herfra trække deadline til senest muligt i forhold til ferievarsling for personalet.

Hvis ikke du tilmelder indenfor deadline, antages det, at du ikke har brug for feriepasningen.

Vi har stor forståelse for, at fleksibilitet betyder meget for en småbørnsfamilie, og vi ved, at det kan være svært at lave et realistisk skøn. Der kan ske uforudsete ting, som giver jer behov for pasning, og der kan komme bedsteforældre med ferie-tilbud, hvilket jeres børn selvfølgelig skal nyde godt af.

Derfor vil vi bede jer om, at hvis der er en ændring i jeres feriepasningsbehov, at I så giver os besked så hurtigt som muligt. Jo hurtigere vi ved det, jo bedre kan vi justere det fremmødte personale.

Når jeres barn holder fri eller er syg, så er det vigtigt for os at vide. Gerne dagen før, hvis dette lader sig gøre. Hvis ikke, så helst inden vi bestiller vikar, hvilket vi gør ved 7-tiden om morgenen. Tabulex kan tilgås hele døgnet.

Hvis I skriver på Tabulex, hvornår jeres barn forventes at gå hjem, så er det til stor hjælp for os i forhold til en eventuel vikardækning eller omlægning af det faste personales tjeneste.

Jo skarpere vi i fællesskab tilpasser det nøjagtige vikarforbrug, jo højere normering kan vi tilbyde børnene i dagligdagen.