Inklusion af børn med særlige behov

I Randers kommune er det blevet besluttet at støttetimer pr. 01/12 2012 ikke længere tildeles det enkelte barn, men i stedet ligges ud til dagtilbuddene. Det betyder at vi i Dagtilbud Sydøst fremover selv varetager opgaven med at sikre at børn med særlige behov, får den rette hjælp. Hjælpen tager afsæt i kommunens inklusionspolitik, som du kan læse nærmere om i Randers Kommunes Sektorpolitik.

Se Randers Kommunes Sektorpolitik her

 

Inklusionsarbejdet i Dagtilbud Sydøst

At Dagtilbud Sydøst nu selv råder over de tildelte støttetimer, betyder at flere arbejdsprocesser, i forhold til at skaffe hjælp til børn med særlige behov, skæres væk. Derfor er det lettere for inklusionsmedarbejderne hurtigt at etablere en ramme, der understøtter det enkelte barns behov og gruppens udvikling bedst muligt. Inklusion er alles ansvar og baserer sig på samarbejdet mellem hjemmet, inklusionsmedarbejderen og det øvrige personale. Målet er fælles: At alle børn tilgodeses og trives i det fællesskab, de er en del af.

 Vores arbejde med inklusion vil derfor tage afsæt i:

  • At alle børn føler sig medregnet
  • At alle børn føler sig værdifulde
  • At alle børn er deltagende i fællesskabet

For at opnå denne målsætning har vi valgt, at arbejdet ikke kun hviler på inklusionsmedarbejderne, men foregår i et tæt samarbejde mellem disse og den eller de voksne, som barnet har en god relation til. Det vil altså sige, at børnene med særlige behov ikke tages ud af fællesskabet, men at indsatsen foregår i fællesskabet, så støtten bliver en naturligt integreret del af hverdagen.  Hvordan dette konkret kommer til at foregå, vil blive tilrettelagt ud fra det enkelte barns og/ eller gruppens behov. Derfor kan der bliver tale om flere forskellige tiltag som f.eks. korte intensive forløb, motorisk træning og sociale aktiviteter m.m.

Hvis inklusionsstrategien skal lykkes på bedste vis, er det altafgørende, at I som forældre også kommer på banen. Det handler især om, at I viser forståelse for den måde arbejdet tilrettelægges i dagtilbuddet og at I hurtigt tager kontakt til de enkelte afdelinger, hvis der opstår situationer i hverdagen eller forandringer hos jeres barn, som I under jer over. På den måde sikrer vi en gensidig respektfuld og åben dialog, der både gavner fællesskabet og det enkelte barn. I den forbindelse er det også nødvendigt, at I som forældre er opmærksomme på, hvor stor indflydelse I har på jeres barns oplevelse af sig selv og andre. Derfor er det vigtigt, at I taler positivt om de børn og voksne, der er omkring jeres barn i dagtilbuddet, så evt. problematikker bliver i voksenhøjde.