Ressourcegruppen

Ressourcegruppen hedder Troldehulen og er en del af Dagtilbud Sydøst. Troldehulen ligger i egen bygning i tilknytning til hovedinstitutionen i Børnehuset Troldhøj.

Bygningen blev opført januar 2009 og er indrettet i små lyse rum med fleksible løsninger. Legepladsen deles med resten af institutionen.

Troldehulen er en gruppe for børn med særlige behov. Børnene kommer fra hele Randers kommune. Ressourcegruppen henvender sig primært til børn i alderen 3- 6 år, med vanskeligheder indenfor opmærksomhed, kommunikation, afledelighed og sociale relationer. Børnene har brug for at være i en lille gruppe med megen voksenguidning, hvorfor der er 5 deltidsansatte pædagoger og en ½ årlig studerende fra VIA University college ansat.

Hulens åbningstid er 7:30-16:00. De børn, der kommer inden kl. 7:30 og hentes efter kl. 15:50, er i ”Det store hus” ved de øvrige børn og personale.

7:30-9:00: Børnene ankommer i Hulen.  Børnene går evt. til deres skema, hvor der på forhånd er fastsat en aktivitet til det enkelte barn.

9:10: Frugt

9:30: Samling

9:45: Aktiviteterne begynder.

11:15: Frokost.

12:00: Stillepause eller middags søvn.

13:00: På legepladsen.

14:00: Eftermiddagsmad.

14:30-15:50 Nogle børn begynder at blive hentet, andre kan vælge eller har fastlagte aktiviteter på skema.

15:50: De børn der endnu ikke er hentet, følges over i ”Det store hus”.

Alle børn har deres individuelle ugeskemaer.

Samlet for hele gruppen arbejder vi med forskellige fokusområder i ugens løb. Her indgår der indlæring to gange ugentligt, hvor der arbejdes ud fra barnets handleplan og nærmeste udviklingszone.

Fælles aktiviteter

Eksempelvis spil, købmandsleg, bagning og andre aktiviteter hvor alle børn deltager på deres individuelle niveau.

Fredagens aktivitet skifter efter årstiden, der er fastlagt ud fra vores årshjul. Aktiviteterne skifter mellem blandt andet musik, motorik og ture ud af huset.

I samarbejde med "Det store hus" arbejder vi med læreplanstemaer. Under hvert tema har vi blandt andet fokus på sprog, barnets alsidige udvikling samt sociale kompetencer.

At alle børn føler sig værdifulde i det sociale fællesskab er hvad vi forstår ved inklusion.

I Hulen arbejder vi med inklusion. Vi styrker barnets oplevelser af relationer, både i den lille gruppe og i ”Det store hus” ud fra det enkelte barns behov og ressourcer. Vi guider og anviser i samspillet.

Barnet har mulighed for at indgå i forskellige fælles aktiviteter og legerelationer med barn/børn fra det store hus. Legerelationen kan foregå enten i Hulen eller "Det store hus".

For at indgå i sociale relationer øver barnet sig i at videreudvikle sociale- og kommunikative færdigheder som imitation, turskift, vente på tur, forestillingsevne og forståelse for forløb. Vi hjælper barnet ved at give det nogle redskaber til at indgå i og få udbytte af sociale samværssituationer med andre for derigennem at føle sig inkluderet.

Når børnene afleveres bliver de mødt af personalet inde på stuen. Vi hjælper med at sige farvel og henviser dem til skema eller igangværende aktivitet.

Vi ser gerne at børnene så vidt muligt afleveres senest kl. 9:00. Barnet registreres på Tabulex og her noteres ligeledes afhentnings tidspunktet.

Ved sygdom, ferie eller andet fravær skal der orienteres via Tabulex.

Det er vigtigt at der dagligt tjekkes, at børnene har skiftetøj, overtøj og sko passende til årstiden på deres rum. Husk navn i alt.

Børnene må gerne medbringe eget legetøj i børnehaven. Husk dog at skrive navn i og at det er på eget ansvar.

Medbringes der film, spil el. lign. må det kun være dem der er tilladt for alle eller børn fra 3 år.

Vi holder gerne børnenes fødselsdag i børnehaven til frokost.

I ressourcegruppen vil børnene opleve et børnehaveliv. Den overordnede struktur er tilrettelagt ud fra de daglige rutiner, vi ser i en børnehave. Til forskel fra en neurotypisk børnehave, arbejdes der i ressourcegruppen mere intensivt med det enkelte barn.

Det daglige arbejde tilrettelægges ved hjælp af specialpædagogiske arbejdsmetoder og med udgangspunkt i det enkelte barns alder, udviklingsniveau og barnets evne til at tilegne sig læring. Vi fokuserer på barnets stærke sider og tilstræber, at barnet får mange succesoplevelser.

Kombinationen af normering og en lille gruppe gør, at der er mulighed for, at prioritere voksen – barn/børn relationer. Dette åbner mulighed for tid og ro til opøvelse af evnen til fordybning og arbejdet med gentagelser. Vi kan tilstræbe, at udelukke udefrakommende forstyrrelser og kan minimere sanseindtrykkene, hvis dette er nødvendigt for den aktuelle børnegruppe. Vi arbejder på at styrke barnet selvværd og selvtillid. Desuden at lære det enkelte barn strategier/anvisninger på opgaver/problemløsning.

Overordnet arbejdes der med:

 • Sociale relationer
 • Kommunikation
 • Selvhjulenhed

Sociale relationer

 • Imitation
 • Turtagning
 • Vente på tur
 • Lege scripts
 • Leg voksen/barn barn/barn
 • Henvendelse
 • Sociale historier
 • Inklusion

Kommunikation

 • PECS (=Picture Exchange Communication System)
 • Sprog og udtale
 • Mundmotorik

Selvhjulenhed

 • Til og fra en aktivitet
 • Spisning
 • Af- og påklædning
 • Toiletbesøg
 • Arbejdsopgaver udføres selvstændig
 • Tillæring af daglige rutiner

I Troldehulen er der altid kendte voksne tilstede. Dagligdagen består af faste rutiner og hovedsagelig faste aktiviteter. Der vægtes en overskuelig og genkendelig hverdag med en forudsigelig dagsrytme, som synliggøres ved hjælp af barnets individuelle støttesystem.

TEACCH betyder Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children og er et undervisningsprogram, der henvender sig til mennesker med vanskeligheder indenfor sprog, kommunikation, at se sammenhænge og helheder, opmærksomhed og planlægning.
Det er et støttesystem der har fokus på det visuelle, individualisering og struktur. Målet er at understøtte den enkelte i at lære praktiske, sociale og kommunikative færdigheder.

Stationært eller transportabelt. Nogle anvender fotografi, andre boardmaker-billeder. Nogle en kombination af begge.
Barnet får en gennemgående farve, på skema, garderobe og siddeplads.

Ved aktivitetsskift kan æggeur anvendes, for at markere afslutningen, eller Timetimer der visuelt forbereder barnet.

Vi har små lyse rum med mulighed for afskærmning.

Vi har en del traditioner i Troldehulen, som vi gerne vil bevare. Nogle for hele huset, andre kun for den lille gruppe.

Troldhøjs fødselsdag 1. oktober

Halloween: Vi udhuler græskar, klipper pynt og synger halloween sange.

Jul: Vi synger sange og klipper pynt. Vi har Bedsteforældredag hvor børnene laver juledekorationer og vi går Lucia. Vi har julemusen Julius der kommer med hjem på skift og vi bager. Vi er også i kirke og holder julefrokost med det store hus. Vi laver selvfølgelig også hemmeligheder.

Fastelavn: Vi synger sange og klipper pynt. Vi er udklædt og slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller.

Påske: Vi synger sange og klipper pynt og deltager i planlagte påskelege, ofte sammen med det store hus. Vi slutter ugen af med fælles påskefrokost.

Skt. Hans: Vi synger sange og laver bål, hvor vi brænder heksen af.

Farvelfest: For kommende skolebørn og deres forældre.

Vi vægter et tæt og godt forældresamarbejde. Hvilket betyder en gensidig åbenhed og ærlighed. Samarbejdet med forældrene skal sikre, at der skabes optimale betingelser for det enkelte barns udvikling.

Dette betyder at der bør arbejdes mod fælles prioriterede mål og forventninger.

I hulen tilbydes der:

 • Overleveringsmøder: Fra vuggestue/dagpleje til Hulen og fra Hulen til kommende skole.
 • Løbende nyhedsbreve
 • Anvendelse af kontaktbøger (både forældre og personale skriver heri)
 • Forældresamtaler med primærpædagog efter behov.
 • Handleplansmøder hvert halve år. Her deltager forældre og primærpædagog.
 • Forældremøder 2 gange årligt kun for gruppens forældre.
 • Forældremøder for hele institutionen 1 gange årligt.
 • Netværksmøder hvert halve år i forbindelse med revisitering (og til sidst skoleplacering). Her deltager forældrene sammen med alle andre relevante fagpersoner omkring barnet.

Målet er i samarbejde med forældrene at lette overgangen fra børnehave til skole.

I efteråret inden skolestart inviteres barnets distriktsskole med til netværksmøde i børnehaven. Skolelederen vurderer på baggrund af mødet, om de kan tilbyde det rette læringsmiljø, eller om barnet skal visiteres til et andet tilbud.

I det daglige vil barnet inden skolestart blive præsenteret for mere skoleorienterede opgaver. F.eks. blyantsgreb, tal, bogstaver, skoletaske. Vi vil tilpasse kravene det enkelte barn.

Når barnet har fået plads på den konkrete skole, besøger vi skolen sammen med barnet. Desuden aftales der et overleveringmøde med skolen.

Inden skolestart afholdes en farvelfest i Hulen for skolebørn og deres forældre. En lille højtidelig sammenkomst hvor vi får sagt farvel.