Praktikbeskrivelse for Børnehuset Troldhøj

Pædagogstuderende I Børnehuset Troldhøj

 1. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet

Gemsevej 1
8960 Randers sø
Tlf: 89 15 92 71

Dagtilbudsleder: Connie Schacht Jørgensen
Pædagogisk leder Louise Bjørnkjær Olsen Louise.Bjornkjaer.Olsen@randers.dk
Hjemmeside: http://dagtilbudsydost.randers.dk

Antal børn/unge /voksne:  77 børn / 20 voksne
Aldersgruppe:  0-6år
Antal stuer / afdelinger: 2 vuggestuegrupper – 2 børnehavegrupper og 1 special gruppe

Åbningstider

mandag 6.30-16.30 tirsdag-torsdag 6.30-17.00
fredag 7.00-16.00

Institutionens formål jf. lovgrundlag

Lov om social service kap. 7

 • 21. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte mål og rammer for dagtilbuddene arbejde som en integreret del både af kommunens samlede, generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats over for børn, herunder børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med andet behov for støtte.

Stk. 2. Dagtilbuddene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og at bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3. Dagtilbuddene skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt giver barnet rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne.

Stk. 4. Dagtilbuddene skal give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar og som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber. 

Stk. 5. Dagtilbuddene skal medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen.

Stk. 6. Dagtilbuddene skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse og integration i og samhørighed med det danske samfund.

 • 22. Det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

½-2 år og aldersgruppen fra 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling. For den kommunale dagpleje udarbejdes læreplanen samlet for alle dagplejehjem tilknyttet den kommunale dagpleje.

Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal med udgangspunkt i sammensætningen af børnegruppen beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring og indeholde overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante mulige aktiviteter og metoder. Herudover skal det beskrives, hvordan udsatte børns læring understøttes. Læringsmålene er fælles overordnede mål for, hvilke kompetencer den pædagogiske læringsproces i dagtilbuddet skal lede frem imod, jf. stk. 1. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsætter i en bekendtgørelse nær- mere regler om indhold af og overordnede mål for læring i dagtilbuddene.

Stk. 3. Dagtilbuddets forældrebestyrelse og kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen i dagtilbuddet med henblik på eventuel revision.

□ Overordnet børne- og ungepolitik for Randers Kommune

https://dagtilbudsydost.randers.dk/vaerdier-og-politikker/politikker/randers-kommunes-bo-ern-og-ungepolitik/

Vi arbejder med en anerkendende og ressourceorienteret pædagogik. I samarbejde med forældrene vil vi skabe en glad og tryg atmosfære. Gennem fællesskab støtter vi børnene i ven- skabsdannelse. I det daglige arbejde med børnene tager vi udgangspunkt i deres færdigheder og udviklingstrin.

Legen som den vigtigste aktivitet. Derfor arbejder vi med månedsplaner/temaer, der udspringer af de pædagogiske læreplaner.

Karakteristik af brugergruppen

Børnehuset Troldhøj er en kommunalejet kombineret 0-6 års daginstitution, der blev taget i brug i oktober 1997.

Børnehuset Troldhøj er en unik institution, fordi vi både har børnehave, vuggestue og

en gruppe for børn med særlige behov. Børnehaven og vuggestuen deler hus, hvor gruppen med børn med særlige behov har til huse i en dejlig tilbygning på legepladsen. Det giver rum for søskenderelation og relationer på tværs af alder og evner.

Troldhøjs store legeplads og den geografiske placering tæt på Romalt bakker, gør, at børnene i det daglige udfordres på alle deres sanser i samspil med andre børn og voksne.

Området er kendetegnet ved parcelhusbyggeri. Børnene kommer overvejende fra ressourcestærke kernefamilier

Arbejdsmetoder

Læreplanstemaer:

Vi arbejder metodisk med de 6 læreplanstemaer, idet vi udarbejder månedsplaner med de 3 aktivitetstemaer: Kulturelle udtryksformer, natur og naturfænomener og krop og bevægelse. De 3 dannelsestemaer: sprog, sociale kompetencer og personlig udvikling er implicit i alt, hvad vi laver.

I Troldhøj arbejder vi anerkendende og ressourceorienteret. Vi tager udgangspunkt i børnenes ressourcer og skaber læringsrum, der støtter barnets trivsel, læring og udvikling.

Alle medarbejdere har gennemført første modul i ICDP, (International Child Development Pro- gram), der er en anerkendende og ressource tænkende tilgang til det enkelte barn. Metoden indeholder 8 samspilstemaer, hvor der er fokus på det relationelle samspil mellem barnet og den voksne.

Vi prioriterer udelivet højt i Troldhøj, både som motions-, sundheds- fordybelses- og læringsrum.

Vi arbejder ud fra en inkluderende tankegang, hvor børnene har mulighed for at deltage i både større og mindre grupper. Vi har fokus på, at alle børn føler sig som en del af et fællesskab

Vi arbejder systematisk med det pædagogiske program ”Fri for Mobberi” som er et anti- Mobbe program der skal fremme større empatisk forståelse og accept i børnegrupperne.

Ansatte

Bupl –FOA

Praktikvejlederen kvalifikationer

Pædagogisk grunduddannelse, Andet/ andre uddannelser

Vuggestue: Carin Beyer – Pia Dichmann – Lisbeth Olesen – Birgitte Torstensson
Specialgruppe: Lone Nielsen – Lotte Sloth Christoffersen

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt

SSSSSSSSSSSSSSSSS

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse

Internt:

 • Vuggestuen og børnehaven og Hulen samarbejder.

Eksternt:

 • PPR: psykolog, talepædagog, fremskudt rådgiver, Taleinstituttet.
 • Dagplejen, Skole og SFO. Socialrådgivere Sundhedsplejerske Fysioterapeut.
 • BUC

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse

Det forventes at den studerende udviser et engagement, og deltager aktivt i hverdagen med forældre, børn og kollegaer.

Vi forventer også et stabilt dagligt fremmøde.

Vi forventer desuden, at den studerende er aktiv deltagende i vejledningstimerne, stuemøder, personalemøder, pædagogiske dage, forældremøder og andre forældrearrangementer..

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene? Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

Den studerende kan i korte perioder i løbet af dagen være alene på stuen, men aldrig alene i afdelingen/huset.

Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder: Primær: Dagtilbudspædagogik, Social- og specialpædagogik

Valgfagsområder

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen. Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

 1. Kreative udtryksformer.
 2. Natur og udeliv.
 3. Sundhedsfremme og bevægelse.
 4. Medier og digital kultur.
 5. Kulturprojekter

Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver. målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter, evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

Færdighedsmål: Den studerende kan anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder, dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder at reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

Den studerende vil være en ligeværdig samarbejdspartner i det pædagogiske arbejde.

Med udgangspunkt i dagtilbudsloven og vores systematiske tilgang til læreplanstemaerne, vil den studerende møde forskelligartede pædagogiske opgaver og aktiviteter, der er med til at fremme børnenes socialisering, relationer, fællesskab og demokratiske proces- ser.

Den studerende skal i perioden få et indblik i ICDP, og lære at an- vende de 8 samspilstemaer.

Dagtilbuddets retningslinjer for det pædagogiske arbejde med aner- kendende tilgang:

https://dagtilbudsydost.randers.dk/vaerdier-og-politikker/den-rela-tions-og-ressourceorienterede-paedagogik/

Den studerende vil være involveret i at tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere alle pædagogiske aktiviteter og øvrige gøremål.

Vi vil synliggøre de valgte læringsteorier og pædagogiske metoder.

Vi udarbejder SMTTE modeller, og forventer at den studerende viser interesse for, hvordan vi arbejder målrettet med disse, og sammen med vejleder kan reflektere over mål og tiltag.

Vi har i Dagtilbud Sydøst udarbejdet et fælles værdigrundlag, som er Trivsel, Læring og Udvikling.

De forventes, at den studerende forholder sig undrende og nysgerrigt til den pædagogiske praksis, og kunne reflektere over egen rolle.

Den studerende vil være involveret i at tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere alle pædagogiske aktiviteter og øvrige gøremål.

Vi vil synliggøre de valgte læringsteorier og pædagogiske metoder.

Vi udarbejder SMTTE modeller, og forventer at den studerende viser interesse for, hvordan vi arbejder målrettet med disse, og sammen med vejleder kan reflektere over mål og tiltag.

Vi har i Dagtilbud Sydøst udarbejdet et fælles værdigrundlag, som er Trivsel, Læring og Udvikling.

De forventes, at den studerende forholder sig undrende og nysgerrigt til den pædagogiske praksis, og kunne reflektere over egen rolle.

Der vil i vejledningstimerne blive lagt vægt på refleksion over egen rolle, involvering og læring i hverdagen.

Den studerende skal vise interesse for dokumentation og forståelse for nødvendigheden af dokumentation.

Vi arbejder løbende med sundhedsfremmende tiltag, såsom fokus på håndvask, spis sundt, fysisk aktivitet og lign.

Dagtilbuddet har en sundhedspolitik, som ligger på dagtilbuddets hjemmeside:

https://dagtilbudsydost.randers.dk/vaerdier-og-politikker/politik- ker/sundhedspolitik/kost/

Derudover har vi også retningslinjer for børn udenfor i solen: https://dagtilbudsydost.randers.dk/vaerdier-og-politikker/politik- ker/sundhedspolitik/sol/

Angivelse af relevant litteratur:
Vi forventer, at den studerende er orienteret om det materiale, der ligger på Troldhøjs hjemmeside, samt de politikker, værdier og retningslinjer som er beskrevet på dagtilbuddets hjemmeside: https://dagtilbudsydost.randers.dk/

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

I praktikperioden vil vi arbejde med videns- og færdighedsmålene på en måde, hvor vi hele ti- den har den studerendes læringsudbytte i fokus. Vi vil løbende gøres status i vejledningen og justere i forhold til den studerendes faglige udbytte og aktive deltagelse.

Organisering af vejledning:
a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den studerendes port folio i vejledningsprocessen?

a) På 1. vejledningsmøde aftaler vi i store træk, hvad der skal arbejdes med i praktikperioden. Vi tager udgangspunkt i videns- og færdighedsmålene og laver tidsrammer for de forskellige fokus- områder.

b) Skemalagt vejledning 1 time om ugen. Dagsorden til hver vejledning, som den studerende er ansvarlig for. Derudover deltager den studerende i stuemøder og personalemøder.

c) Den studerende deler portofolien med vejleder, ved at inddrage iagttagelser og notater i vejledningstimerne.

Den studerendes arbejdsplan:

Arbejdsplanen aftales med praktikstedet, og mødetiderne vil være varierende indenfor Troldhøjs åbningstid.

Personalemøder og stuemøder vil foregå om aftenen, og afspadseres time for time.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution
(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Ved bekymring vil vejlederen tage en samtale med den studerende, hvor man vil forsøge, at finde en fælles løsning.

Ved yderligere bekymring vil vejleder og pædagogiske leder indkalde den studerendes uddannelsesvejleder til en samtale omkring den studerendes videre forløb.

Uddannelsesplan 2. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode.
Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål: Den studerende har viden om
det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov, dialog og professionel kommunikation, leg, legeteorier og legekulturer, kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Færdighedsmål: Den studerende kan tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation, kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger, rammesætte børns leg, målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse.

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?
(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

Vi arbejder ud fra dagtilbudsloven, og de 6 læreplanstemaer. Vi har valgt at inddele læreplanstemaerne i to grupperinger:

Aktivitetstemaer: (Krop og bevægelse, Kulturelle udtryksformer og Værdier, Natur og Naturfænomener)

Dannelsestemaer: (Barnets alsidige personlige udvikling, Sociale kompetence, Sproglige udvikling). Vi arbejder med aktivitetstemaerne i forskellige rul, og dannelsestemaerne indgår i alle aktivitetstemaer.

Vi har i Dagtilbud Sydøst udarbejdet et fælles værdigrundlag, som er Trivsel, Læring og Udvikling.

Ved at arbejde praktisk og teoretisk med de forskellige aktiviteter og gøremål.

Ved at have fokus på de ”upåagtede aktiviteter” (tiden mellem de planlagte/strukturerede aktiviteter) og den læring der sker her. Vi udarbejder SMITTE-modeller for temaer og aktiviteter.

Vi arbejder målrettet med læreplanstemaerne, med udgangspunkt i børnegruppens nærmeste udviklingszone, deres interessefelter og det fælles tredje.

Tilrettelæggelse af forløbene, så alle børn kan deltage.

Den studerende deltager aktivt i planlægning, og udarbejdelse af pædagogiske aktiviteter. Det forventes, at den studerende kan udarbejde, gennemføre og evaluere små forløb.

Det forventes, at den studerende forholder sig undrende og nysgerrigt til den pædagogiske praksis, og kunne reflektere over egen rolle.

Det forventes, at den studerende for en forståelse for koblingen mellem teori og praksis.

Vi arbejder relations og ressourceorienteret.

Det forventes, at den studerende får indblik i ICDP, og de 8 samspilstemaer.

Vi har fokus på børnenes indbyrdes relationer, arbejder med materialet ”Fri for Mobberi”, og bruger en anerkendende kommunikationsform

Personale: Vi har en kultur, hvor vi accepterer hinandens forskellighed, og alle har mulighed for at ytre sig. En del af personalet har første modul i ICDP uddannelsen.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte familie, og anerkender familiens ressourcer, hvor ud fra vi lytter og vejleder omkring barnets trivsel, udvikling og læring.
Vi forventer, at den studerende kan fremlægge sine pædagogiske tiltag på personalemøder.

Børnehuset Troldhøj er indrettet med forskellige læringsrum. Der er rum i forskellige størrelser, og disse kan ændres efter behov. Dermed har vi mange mulighed for at rammesætte børnenes leg.

Det forventes at den studerende kan igangsætte/deltage, iagttage og re- flektere over børns leg. Iagttagelserne drøftes på vejledningerne.

Vi arbejder målrettet med læreplanstemaerne, med udgangspunkt i børnegruppens nærmeste udviklingszone, deres interessefelter og det fælles tredje.

Ved at arbejde praktisk og teoretisk med forskellige aktiviteter og gøremål.

Ved at arbejde anerkendende og ressourceorienteret inddrager vi børnenes trivsel, tryghed, læring og udvikling i tilrettelæggelsen af pædagogiske tiltag.

Dagtilbud SØ har udarbejdet en sundheds og bevægelsespolitik som kan findes på dagtilbuddets hjemmeside under politikker.

Angivelse af relevant litteratur:

Litteraturen er ikke et krav, men anbefales:

 • ICDP: Karsten Hundeide: ”Relations arbejde i skole og institution”

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Gennem løbende refleksion af den studerendes indsats og læringsudbytte i praktikken. Evalueringen tager udgangspunkt i de videns- og færdighedsmål, som den studerende arbejder ud fra. Den stude- rende arbejder med små pædagogiske forløb, som den studerende selv har udarbejdet, gennemført og evalueret.

Efter 2/3 af praktikken evalueres der på, hvor langt den studerende er nået i forhold til sine mål, og hvordan den studerende skal arbejde den resterende tid. Vi prioriterer i dialog med den studerende, at den studerende reflekterer over egen praksis, og kan forholde sig nysgerrigt og kritisk til sine kollegaers tilgang.

Organisering af vejledning:
a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a)På 1. vejledningsmøde aftaler vi i store træk, hvad der skal arbejdes med i praktikperioden. Vi tager udgangspunkt i videns- og færdighedsmålene og laver tidsrammer for de forskellige fokusområder.

b) Skemalagt vejledning 1 time om ugen. Dagsorden til hver vejledning. Der er mulighed for vejledningstime med den pædagogiske

c) Den studerende deler porto folien med vejleder, ved at inddrage iagttagelser og notater i vejledningstimerne.

Institutionen som praktiksted:
Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Vi forventer, at den studerende har stabilt fremmøde. Er engageret og aktiv, og udviser empati for børnene. Vi oplever forandringer, og af samme grund er det vigtigt, at den studerende er fleksibel og omstillingsparat. Vi prioriterer er godt samarbejde på tværs af huset.

Det forventes, at den studerende er indforstået med, at vi er ude hver dag, og har tøj med til alt slags vejr.

Den studerendes arbejdsplan:
Før praktikstart udleveres mødeplan og arbejdstiderne vil veksle indenfor åbningstiden.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution
(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Hvis der i forbindelse med praktikken opstår anledning til bekymring, vil det i første omgang være vejleder der afholder en samtale med den studerende. Hvis dette ikke rækker vil den pædagogiske le- der/dagtilbudsleder, og seminariet blive inddraget omkring problematikken.

 

Uddannelsesplan 3. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.
Området retter sig mod systematisk og vidensbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud, leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0- 5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling, forandringsprocesser og innovation, inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser, didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og førstehjælp.

Færdighedsmål: Den studerende kan identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet, udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø, bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser, sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og udføre grundlæggende førstehjælp.

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?
(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

Vores daglige pædagogiske aktiviteter tager udgangspunkt i periodens aktuelle læreplanstema. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, og prioriterer at alle børn er deltagende på deres niveau. Vi tager udgangspunkt i Dagtilbuddets værdier: trivsel, læring og udvikling for alle børn. Vi arbejder inkluderende, så alle børn bliver en del af et´ fællesskab, og anvender ICDP som pædagogisk redskab.

Den studerende er aktiv deltagende i ovenstående, og reflekterer sammen med sin vejleder omkring dette.

Vi anvender digitale medier sammen med børnene som et pædagogisk læringsredskab. Vi ind tænker det æstetiske børnemiljø i hverdagen, således at der skabes mindre rum for læring, trivsel og udvikling. Vi prioriterer udelivet højt, både som lege- og lærings- rum.

Vi er imødekommende over for den studerendes undrende spørgsmål, og initiativ til forandringsprocesser. Der vil ved vejledninger være mulighed for at gå i dialog, omkring den studerendes innovative forslag.

Vi iagttager børnene, ser det enkelte barns ressourcer, og plan- lægger aktiviteter ud fra disse. Vi inddrager aktivt forældrene i for- hold til barnets udvikling, læring og trivsel, og er i åben dialog omkring forandringsprocesser for det enkelte barn.

Vi forventer, at den studerende deltager aktivt, og kan reflektere over egen rolle. Den studerendes iagttagelser kan drøftes med vejleder.

Vi anvender SMITTE model som pædagogisk arbejds- og evaluerings redskab, både i forhold til læreplanstemaer, og som handle- plan i forhold til børn med særlige behov.

Der er et månedligt personalemøde, og stuemøder, hvor den studerende deltager på lige fod med det øvrige personale. Møderne afholdes efter åbningstid, og der er mødepligt.

Angivelse af relevant litteratur:
ICDP: Karsten Hundeide ”Relationsarbejde i skole og institution”.

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Evalueringen tager udgangspunkt i de videns- og færdighedsmål, som den studerende arbejder ud fra. Den studerende arbejder med små pædagogiske forløb, som den studerende selv har udarbejdet, gennemført og evalueret. Efter 2/3 af praktikken evalueres der på, hvor langt den studerende er nået i forhold til sine mål, og hvordan den studerende skal arbejde den resterende tid. Vi prioriterer i dialog med den studerende, at den studerende reflekterer over egen praksis, og kan forholde sig nysgerrigt og kritisk til sine kollegaer

Organisering af vejledning:
a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a) Den studerende laver dagsorden til vejledningen, og skriver efterfølgende referat af vejledningstimen.

b) Der gives en times vejledning ugentligt, som er indlagt i arbejdsplanen. Stuemøder, og personalemøder bør ligeledes betragtes som en del af vejledningen. Der er mulighed for en vej- ledningstime med den pædagogiske

c) Den studerendes arbejdsportfolio inddrages i vejledningstimerne, og det forventes at den studerende løbende opdaterer denne.

Institutionen som praktiksted:
Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Vi forventer, at den studerende har stabilt fremmøde. Er engageret og aktiv, og udviser empati for børnene. Vi oplever forandringer, og af samme grund er det vigtigt, at den studerende er fleksibel og omstillingsparat. Vi prioriterer er godt samarbejde på tværs af huset.

Det forventes, at den studerende er indforstået med, at vi er ude hver dag, og har tøj med til alt slags vejr.

Den studerendes arbejdsplan:
Før praktikstart udleveres mødeplan.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution
(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Hvis der i forbindelse med praktikken opstår anledning til bekymring, vil det i første omgang være vejleder der afholder en samtale med den studerende. Hvis dette ikke rækker vil den pædagogiske leder, og seminariet blive inddraget omkring problematikken.

 

Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode.

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling.

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.

virkefelter for den pædagogiske profession, pædagogfaglig udvikling og innovation, pædagogens professionsfaglighed og professionsetik, følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling:
-Kulturelle og sociale.
-Institutionelle og organisatoriske.
-Historiske, samfundsmæssige og internationale, nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling, empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og opgaveskrivning og faglig formidling.

Færdighedsmål: Den studerende kan identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter, identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis, formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling, inddrage viden og forskning i en faglig argumentation, vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.

Kontaktperson for den studerende: Pædagogisk leder