Beskrivelse af praktikstedet

Pædagogstuderende i Børnehuset Toftegaarden

 1. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet

Børnehuset Toftegaarden
Skolevej 22, Drastrup
8960 Randers SØ
Tlf: 89159470

Dagtilbudsleder: Connie Schacht Jørgensen
Pædagogisk leder Ingelise Overgaard Kjeldsen iok@randers.dk
Hjemmeside: http://dagtilbudsydost.randers.dk

Antal børn/unge /voksne: 23 vuggestuebørn og 70-90 børnehavebørn 18-20 voksne
Aldersgruppe: 0 – 6 år
Antal stuer / afdelinger: vuggestuegrupper og 3-4 børnehavegrupper, 2 stuer med de 3-4årige og en storbørns gruppe.

Åbningstider

Mandag til torsdag 6.30 -16.45
Fredag 6.30 -16.00

Institutionens formål jf. lovgrundlag

Lov om social service kap. 7

 • 21. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte mål og rammer for dagtilbuddene arbejde som en integreret del både af kommunens samlede, generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats over for børn, herunder børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med andet behov for støtte.

Stk. 2. Dagtilbuddene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og at bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3. Dagtilbuddene skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt giver barnet rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne.

Stk. 4. Dagtilbuddene skal give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar og som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber. 

Stk. 5. Dagtilbuddene skal medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen.

Stk. 6. Dagtilbuddene skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse og integra- tion i og samhørighed med det danske samfund.

 • 22. Det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

½-2 år og aldersgruppen fra 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling. For den kommunale dagpleje udarbejdes læreplanen samlet for alle dagplejehjem tilknyttet den kommunale dagpleje.

Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal med udgangspunkt i sammensætningen af børnegrup- pen beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring og indeholde overordnede pædagogi- ske beskrivelser af relevante mulige aktiviteter og metoder. Herudover skal det beskrives, hvordan udsatte børns læring understøttes. Læringsmålene er fælles overordnede mål for, hvilke kompetencer den pædagogiske læringsproces i dagtilbuddet skal lede frem imod, jf. stk. 1. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om indhold af og overordnede mål for læring i dagtilbuddene.

Stk. 3. Dagtilbuddets forældrebestyrelse og kommunalbestyrelsen skal godkende den pæda- gogiske læreplan. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen i dagtilbuddet med henblik på eventuel revision.

Karakteristik af brugergruppen

Toftegaarden er en kombineret daginstitution med børn i alderen 0-6 år fordelt på en vugge- stue liggende i en bygning for sig, og tre børnehavegrupper, der har hjemme i en gammel bondegård.

På Toftegaarden har vi husdyr, geder, får, kaniner, høns og fugle

Arbejdsmetoder

Alle pædagoger har gennemført første modul i ICDP, (International Child Development Pro- gram), der er en anerkendende og ressource tænkende tilgang til det enkelte barn. Metoden indeholder 8 samspilstemaer, hvor der er fokus på relationen mellem barnet og den voksne.

Vi arbejder ud fra, at se, møde og forstå det enkelte barn, og tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, behov og udvikling.

Børnene tager del i den daglige pasning af dyrene, og forældrene fodrer dyrene i ferier og weekender.

Vi har et naturhus, hvor der også er mulighed for at kunne fordybe sig og tilegne sig ny viden.

Vi prioriterer udelivet højt på Toftegaard, både som motions-, sundheds- fordybelses- og læringsrum.

Toftegaarden består af mange rum, så der er rig mulighed for, at arbejde pædagogisk med mindre børnegrupper.

På gården har vi et stort rum(salen), hvortil vi har købt forskellige motorikredskaber, der kan understøtte og videreudvikle børnenes motoriske færdigheder.

I storbørnsgruppen arbejder personalet ud fra forskellige læringsstile.

Vuggestuens personale har deltaget i et pilotprojekt(APIIF), som er et sprogligt forskningsprojekt, og er et pædagogisk redskab, vi anvender i vuggestuens hverdag.

Personalet deltager ofte i projekter, kurser og uddannelser som efterfølgende implementeres i institutionen.

Pædagoger og medhjælpere har været på inklusionskurser. Vi arbejder ud fra en inkluderende tankegang, hvor børnene har mulighed for at deltage i både større og mindre grupper. Vi har fokus på, at alle børn føler sig som en del af et fællesskab.

Vuggestuen og børnehaven samarbejder på tværs med aktiviteter i mindre børnegrupper en gang ugentligt.

Ansatte

Pædagoger (hvor den ene har funktion som ressource pædagog i 2 afdelinger), pædagogmed- hjælpere, køkkendame i vuggestuen, pauelever, studerende, kontordame og en pædagogisk- leder som er tilknyttet 2 afdelinger.

Praktikvejlederen

Navne: I vuggestuen: Tina Højer Lassen
I børnehaven: Frank Kolstrup

Praktikvejlederens kvalifikationer: Pædagogisk grunduddannelse

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt

 • Vuggestuen og børnehaven samarbejder internt.
 • PPR, psykolog, talepædagog, fremskudt rådgiver. Taleinstituttet.
 • Dagplejen, Skole og SFO.
 • Børnecenteret Randers – musik- og fysioterapeuter. Socialrådgivere.
 • Børnepsykiatrisk børneafdeling i Risskov.

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse

Det forventes at den studerende udviser et engagement, og deltager aktivt med et stabilt fremmøde i dagligdagen med børn og kollegaer. Vi forventer desuden, at den studerende er aktiv deltagende i vejledningstimerne, stuemøder, personalemøder, pædagogiske dage, foræl- dremøder og andre forældrearrangementer.

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene? Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?
Det forventes, at den studerende efter en kort periode kan være alene med en mindre børne- gruppe i et kortere tidsrum..

Øvrige oplysninger
Valgfagsområder: pk.4) er hovedsageligt i børnehaven.

Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:  Dagtilbudspædagogik

Valgfagsområder

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen. Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

 1. Kreative udtryksformer.
 2. Natur og udeliv.
 3. Sundhedsfremme og bevægelse.
 4. Medier og digital kultur.
 5. Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri

Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver. målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter, vealuerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

Færdighedsmål: Den studerende kan anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder, dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder at reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

Vi arbejder ud fra Dagtilbudsloven, og de 6 læreplanstemaer.

Vi har valgt at inddele læreplanstemaerne i to grupperinger, aktivitetstemaer (Krop og bevægelse, Kulturelle udtryksformer og Værdier, Natur og Naturfænomener) og dannelsestemaer (Barnets alsidige personlige udvikling, Sociale kompetence, Sproglige udvikling). Vi arbejder med aktivitetstemaerne i rul, og dannelsestemaerne indgår i alle aktivitetstemaer.

Vi har i Dagtilbud Sydøst udarbejdet et fælles værdigrundlag, som er Trivsel, Læring og Udvikling.

Den studerende deltager i planlægning, og udarbejdelse af pædagogiske aktiviteter.

De forventes, at den studerende forholder sig undrende og nysgerrigt til den pædagogiske praksis, og kunne reflektere over egen rolle.

Det forventes, at den studerende for indblik i ICDP, og de 8 sam- spilstemaer.

Vi udarbejder SMTTE modeller, og forventer at den studerende viser interesse for, hvordan vi arbejder målrettet med disse, og sammen med vejleder kan reflektere over mål og tiltag.

At den studerende viser interesse for dokumentation, og viser en forståelse for nødvendigheden for dokumentationen.

Det forventes, at den studerende er refleksiv i forhold til egne lære- processer.

Bestyrelsen har udarbejdet en sundhedspolitik, som vi arbejder ud fra. Denne ligger på Dagtilbud Sydøsts hjemmeside.

Angivelse af relevant litteratur:
Vi forventer, at den studerende har læst vores hjemmeside.

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Der evalueres på den studerendes læringsudbytte ved den ugentlige vejledning. Der tages udgangspunkt i den studerendes refleksioner over egen praksis, og iagttagelser af stedets pædagogiske praksis.

Organisering af vejledning:
a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den studerendes port folio i vejledningsprocessen?

a)Det forventes, at den studerende har lavet en dagsorden til vejledningstimerne, og efterfølgende skriver et referat af vejledningen. Det forventes, at den studerende printer vigtig information om- kring sit praktik forløb ud, således at dette er tilgængeligt for hele personalet på

b) Der gives en times vejledning ugentligt. Der ud over deltager den studerende i stuemøder og personalemøder.

c)Vi lægger vægt på, at den studerende udarbejder et arbejdsportofolie.

Den studerendes arbejdsplan:
Arbejdsplanen aftales med praktikstedet, og mødetiderne vil være varierende indenfor stedets åbningstider. Personalemøder og stuemøder vil foregå om aftenen, og afspadseres time for time.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution
(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Ved bekymring vil vejlederen tage en samtale med den studerende, hvor man vil forsøge, at finde en fælles løsning. Ved yderligere bekymring vil vejleder og pædagogiskleder indkalde den stude- rendes uddannelsesvejleder til en samtale omkring den studerendes videre forløb.

Uddannelsesplan 2. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode.
Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål: Den studerende har viden om
det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov, dialog og professionel kommunikation, leg, legeteorier og legekulturer, kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Færdighedsmål: Den studerende kan tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation, kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger, rammesætte børns leg, målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse.

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?
(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

Vi arbejder ud fra Dagtilbudsloven, og de 6 læreplanstemaer.

Vi har valgt at inddele læreplanstemaerne i to grupperinger, aktivitetstemaer (Krop og bevægelse, Kulturelle udtryksformer og Værdier, Natur og Naturfænomener) og dannelsestemaer (Barnets alsidige personlige udvikling, Sociale kompetence, Sproglige udvikling). Vi arbejder med aktivitetstemaerne i rul, og dannelsestemaerne indgår i alle aktivitetstemaer.

Vi har i Dagtilbud Sydøst udarbejdet et fælles værdigrundlag, som er Trivsel, Læring og Udvikling.

Den studerende deltager aktivt i planlægning, og udarbejdelse af pædagogiske aktiviteter. Det forventes, at den studerende kan udarbejde, gennemføre og evaluere små forløb.

Det forventes, at den studerende forholder sig undrende og nysgerrigt til den pædagogiske praksis, og kunne reflektere over egen rolle.

Det forventes, at den studerende får indblik i ICDP, og de 8 samspilstemaer.

Det forventes, at den studerende for en forståelse for koblingen mellem teori og praksis.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte barn, og prioriterer at alle børn tri- ves, kan udvikle sig og lære i både større og mindre grupper.

I vuggestuen prioriteres, at alle børn har en primærpædagog, som er hovedansvarlig for, at barnet trives og udvikler sig i vuggestuen. Primær- pædagogen vil sørge for en blid indkøring til børnehaven på Toftegaarden.

Læring gennem leg prioriteres højt, og på Toftegaarden har vi mange læringsrum med gode muligheder både ude og inde.

Den pædagogiske hverdag består af en afveksling mellem planlagte, og spontane aktiviteter.

Den studerende deltager med egne iagttagelser, og refleksioner over den pædagogiske hverdag.

Personale: Vi har en kultur, hvor vi accepterer hinandens forskellighed, og alle har mulighed for at ytre sig. En del af personalet har første modul i ICDP uddannelsen.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte familie, og anerkender familiens ressourcer, hvor ud fra vi lytter og vejleder omkring barnets trivsel, udvikling og læring.

Vi forventer, at den studerende kan fremlægge sine pædagogiske tiltag på personalemøder.

Toftegaard er indrettet med mange forskellige læringsrum. Der er mange rum i forskellige størrelser, og disse kan ændres efter behov. Dermed har vi mange mulighed for at rammesætte børnenes leg.

Det forventes at den studerende kan igangsætte/deltage, iagttage og re- flektere over børns leg. Iagttagelserne drøftes på vejledningerne.

Vi har valgt at inddele læreplanstemaerne i to grupperinger, aktivitetstemaer (Krop og bevægelse, Kulturelle udtryksformer og Værdier, Natur og Naturfænomener) og dannelsestemaer (Barnets alsidige personlige udvikling, Sociale kompetence, Sproglige udvikling). Vi arbejder med aktivitetstemaerne i rul, og dannelsestemaerne indgår i alle aktivitetstemaer.

Vi arbejder med vores pædagogiske læreplaner. Det er varierende i de enkelte gruppe, hvor lang tid vi arbejder med et enkelt tema. De tre dannelsestemaer vil indgå i hvert tema.

Børnene tager del i den daglige pasning af dyrene, og forældrene fodrer dyrene i ferier og weekender.

Vi har et naturhus, hvor der også er mulighed for at kunne fordybe sig og tilegne sig ny viden.

Vi prioriterer udelivet højt på Toftegaard, både som motions-, sundheds- fordybelses- og læringsrum.

Toftegaarden består af mange rum, så der er rig mulighed for, at arbejde pædagogisk med mindre børnegrupper.

På gården har vi et stort rum(salen), hvortil vi har købt forskellige motorikredskaber, der kan understøtte og videre udvikle børnenes motoriske færdigheder.

I storbørnsgruppen arbejder personalet ud fra forskellige læringsstile.

Den studerende planlægger, og evaluerer sammen med vejleder forløb indenfor overstående.

I Dagtilbud Sydøst har forældrebestyrelsen udarbejdet en sundheds-, og en bevægelsespolitik. Disse ligger på Dagtilbuds Sydøsts hjemmeside.

Det pædagogiske personale har første modul i ICDP uddannelsen, som er en anerkendende og ressource tænkende måde, at arbejde på.

Vi har en ressource pædagog tilknyttet i nogle timer om ugen, hvis pri- mære opgave er, at hjælpe med at inkludere alle børn. Største delen af personalet har kurser i inklusion.

Vi prioriterer udelivet højt, både som lege- og læringsrum. Læring i for- hold til naturen, og Toftegaards dyr. Uderummet bruges også forebyggende, både for børnenes fysiske- og psykiske sundhed. Vi har erfaret, at der er mindre smittespredning, der er højere til ”loftet”, så mulighed for både fordybelse, og at give den fuld gas. Det giver børnene en naturlig træthed, for de mindste, og fornyet energi til børnehavebørnene.

Angivelse af relevant litteratur:
ICDP: Karsten Hundeide ” Relationsarbejde i skole og institution.
”Litteratur som der aktuelt arbejdes med i institutionen, i forbindelse med kurser o.lign.

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

alueringen tager udgangspunkt i de videns- og færdighedsmål, som den studerende arbejder ud fra. Den studerende arbejder med små pædagogiske forløb, som den studerende selv har udarbejdet, gen- nemført og evalueret. Efter 2/3 af praktikken evalueres der på, hvor langt den studerende er nået i forhold til sine mål, og hvordan den studerende skal arbejde den resterende tid. Vi prioriterer i dialog med den studerende, at den studerende reflekterer over egen praksis, og kan forholde sig nysgerrigt og kritisk til sine kollegaers.

Organisering af vejledning:
a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a) Den studerende laver dagsorden til vejledningen, og skriver efterfølgende referat af vejledningstimen.

b) Den gives en times vejledning ugentligt, som er indlagt i arbejdsplanen. Stuemøder, og personale- møder bør ligeledes betragtes som en del af vejledningen. Der er mulighed for en vejledningstime med den pædagogiske

c) Den studerendes arbejdsportefolie inddrages i vejledningstimerne, og det forventes at den stude- rende løbende opdaterer denne.

Institutionen som praktiksted:
Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Vi forventer, at den studerende har stabilt fremmøde. Er engageret og aktiv, og udviser empati for børnene. Vi oplever forandringer, og af samme grund er det vigtigt, at den studerende er fleksibel og omstillingsparat. Vi prioriterer er godt samarbejde på tværs af huset.

Det forventes, at den studerende er indforstået med, at vi er ude hver dag, og har tøj med til alt slags vejr.

Den studerendes arbejdsplan:
Den studerende får udleveret arbejdsplan inden start, og arbejdstiderne vil veksle indenfor åbningstiden.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution
(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Hvis der i forbindelse med praktikken opstår anledning til bekymring, vil det i første omgang være vej- leder der afholder en samtale med den studerende. Hvis dette ikke rækker vil den pædagogiske leder, og seminariet blive inddraget omkring problematikken.

 

Uddannelsesplan 3. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.
Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud, leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0- 5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling, forandringsprocesser og innovation, inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser, didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og førstehjælp.

Færdighedsmål: Den studerende kan identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet, udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø, bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser, sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og udføre grundlæggende førstehjælp.

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?
(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

Vores daglige pædagogiske aktiviteter tager udgangspunkt i periodens aktuelle læreplanstema. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, og prioriterer at alle børn er deltagende på deres niveau. Vi tager udgangspunkt i Dagtilbuddets værdier: trivsel, læring og udvikling for alle børn. Vi arbejder inkluderende, så alle børn bliver en del af et´ fællesskab, og anvender ICDP som pædagogisk redskab.

Den studerende er aktiv deltagende i ovenstående, og reflekterer sammen med sin vejleder omkring dette.

Vi anvender digitale medier sammen med børnene som et pædagogisk læringsredskab. Vi ind tænker det æstetiske børnemiljø i hverdagen, således at der skabes mindre rum for læring, trivsel og udvikling. Vi prioriterer udelivet højt, både som lege- og lærings- rum. Læring i forhold til naturen, og Toftegaards dyr. Vi har erfaret, at når der er højere til ”loftet”, er der mulighed for både fordybelse, og at give den fuld gas. Dette giver børnene en naturlig træthed, for de mindste, og fornyet energi til børnehavebørnene.

Vi er imødekommende over for den studerendes undrende spørgsmål, og initiativ til forandringsprocesser. Der vil ved vejledninger være mulighed for at gå i dialog, omkring den studerendes innovative forslag.

Vi iagttager børnene, ser det enkelte barns ressourcer, og plan- lægger aktiviteter ud fra disse. Vi inddrager aktivt forældrene i forhold til barnets udvikling, læring og trivsel, og er i åben dialog omkring forandringsprocesser for det enkelte barn.

Vi forventer, at den studerende deltager aktivt, og kan reflektere over egen rolle. Den studerendes iagttagelser kan drøftes med vejleder.

Vi anvender SMTTE model som pædagogisk arbejds- og evaluerings redskab, både i forhold til læreplanstemaer, og som handle- plan i forhold til børn med særlige behov.

Der er et månedligt personalemøde, og to stuemøder, hvor den studerende deltager på lige fod med det øvrige personale. Møderne afholdes efter åbningstid, og der er mødepligt.

 

 

Angivelse af relevant litteratur:
ICDP: Karsten Hundeide ” Relationsarbejde i skole og institution. ”
Litteratur som der aktuelt arbejdes med i institutionen, i forbindelse med kurser o.lign.

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Evalueringen tager udgangspunkt i de videns- og færdighedsmål, som den studerende arbejder ud fra. Den studerende arbejder med små pædagogiske forløb, som den studerende selv har udarbejdet, gennemført og evalueret. Efter 2/3 af praktikken evalueres der på, hvor langt den studerende er nået i forhold til sine mål, og hvordan den studerende skal arbejde den resterende tid. Vi prioriterer i dialog med den studerende, at den studerende reflekterer over egen praksis, og kan forholde sig nysgerrigt og kritisk til sine kollegaers

Organisering af vejledning:
a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a) Den studerende laver dagsorden til vejledningen, og skriver efterfølgende referat af vejlednings- timen.

b) Den gives en times vejledning ugentligt, som er indlagt i arbejdsplanen. Stuemøder, og persona- lemøder bør ligeledes betragtes som en del af vejledningen. Der er mulighed for en vejledningstime med den pædagogiske

c) Den studerendes arbejdsportefolie inddrages i vejledningstimerne, og det forventes at den stude- rende løbende opdaterer denne.

Institutionen som praktiksted:
Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Vi forventer, at den studerende har stabilt fremmøde. Er engageret og aktiv, og udviser empati for børnene. Vi oplever forandringer, og af samme grund er det vigtigt, at den studerende er fleksibel og omstillingsparat. Vi prioriterer er godt samarbejde på tværs af huset.

Det forventes, at den studerende er indforstået med, at vi er ude hver dag, og har tøj med til alt slags vejr.

Den studerendes arbejdsplan:
Den studerende får udleveret arbejdsplan inden start, og arbejdstiderne vil veksle indenfor åbnings- tiden.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution
(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Hvis der i forbindelse med praktikken opstår anledning til bekymring, vil det i første omgang være vejleder der afholder en samtale med den studerende. Hvis dette ikke rækker vil den pædagogiske leder, og seminariet blive inddraget omkring problematikken.

 

Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode.

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling.

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.

virkefelter for den pædagogiske profession, pædagogfaglig udvikling og innovation, pædagogens professionsfaglighed og professionsetik, følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling:
-Kulturelle og sociale.
-Institutionelle og organisatoriske.
-Historiske, samfundsmæssige og internationale, nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling, empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og opgaveskrivning og faglig formidling.

Færdighedsmål: Den studerende kan identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter, identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis, formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling, inddrage viden og forskning i en faglig argumentation, vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.

Kontaktperson for den studerende: Pædagogisk leder