Praktikbeskrivelse for Børnehuset Skovdalen

Pædagogstuderende I Børnehuset Skovdalen

  1. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet

Børnehuset Skovdalen
Høvejen 18
8940 Randers SV
Tlf: 89 15 97 44

Dagtilbudsleder: Connie Schacht Jørgensen cjs@randers.dk
Pædagogisk leder Ann Louise Steiner  Ann.Louise.Steiner@randers.dk
Hjemmeside: http://dagtilbudsydost.randers.dk

Børnehuset Skovdalen er en kommunal institution og hører under Dagtilbud Sydøst med 9 afdelinger.
Vi har 26 vuggestuebørn og maks. 50 børnehavebørn. ca. 14 voksne.
Aldersgruppe: 0 – 6 år
Stuer / afdelinger: 2 vuggestuegrupper, 2 børnehavegrupper 3-4 år og 1 storbørnsgruppe 5 – 6 år.

Skovdalens åbningstider

Mandag til torsdag 6.30 – 16.45
Fredag 6.30 – 16.00.

Institutionens formål jf. lovgrundlag

Lov om social service kap. 7

  • 21. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte mål og rammer for dagtilbuddene arbejde som en integreret del både af kommunens samlede, generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats over for børn, herunder børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med andet behov for støtte.

Stk. 2. Dagtilbuddene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og at bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3. Dagtilbuddene skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt giver barnet rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne.

Stk. 4. Dagtilbuddene skal give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar og som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber. 

Stk. 5. Dagtilbuddene skal medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen.

Karakteristik af brugergruppen

Børnehuset Skovdalen er en kombineret daginstitution med børn i alderen 0 – 6 år fordelt med 2 vuggestuegrupper og 2 – 3 børnehavegrupper afhængig af børnetal, der svinger hen over året. Børnehuset Skovdalen ligger i Vorup i et villakvarter.

Arbejdsmetoder

Personalet arbejder anerkendende og ressourceorienteret med udgangspunkt i ICDP

(International Child Development Program). Pædagoger og pæd. med. har gennemført Modul 1 i ICDP. Ligeledes har enkelte gennemført modul 2. Metoden indeholder 8 samspilstemaer, hvor der er fokus på relationen mellem barnet og den voksne.

Vi arbejder ud fra at se, møde og forstå det enkelte barn, og tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, behov og udvikling.

I Skovdalen arbejder vi med ”Fri for Mobberi”. 

Vi har et tæt samarbejde med børnehaver i Vorup og Søndermarksskolen om sammenhæng i overgange. 

Vi arbejder med Sprog og kommunikation, der er et fælles aftalemål for hele Randers Kommunes daginstitutioner.

Vi samarbejder på tværs af vuggestuegrupperne og børnehavegrupperne, og deler børnene i mindre grupper ved aktiviteter

Ansatte

Pædagoger
Pædagogmedhjælper
Kok
Pau elever
Pædagogstuderende
pædagogisk leder, der er tilknyttet 2 afdelinger. 

Praktikvejlederen

Lone Heidemann Monsen,  Anne Marie Sall.

Kvalifikationer: Pædagogisk grunduddannelse, ICDP

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt

Vuggestue og børnehave samarbejder både i det daglige og i forbindelse med pædagogiske aktiviteter.

Vi har et tværfagligt team bestående af psykolog, tale/hørekonsulent, sundhedsplejerske og fremskudt rådgiver. Vi har møder én gang om måneden hvor forældre og pædagogisk personale har mulighed for at drøfte det enkelte barns udvikling og eventuelle udfordringer. Der er også mulighed for at inddrage en fysioterapeut. 

De utrolige år som er et forløb for forældre og personale.

Vi samarbejder med Søndermarkskolen og de øvrige børnehaver i Vorup

Special Indsat for børn: Ergoterapeut, fysioterapeut, BUC og musikpædagog.

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse

Som lønnet studerende er du med i normeringen og følger en fast plan på 32, 5 timer. Du deltager både i det pædagogiske og praktiske arbejde på stuen. Vi forventer du deltager i stuemøder, personalemøder og forældremøder.  Vi forventer at den studerende er engageret, fleksibel og ansvarlig. Vi forventer at den studerende har et stabilt fremmøde.

Arbejdsforhold

Der er i hele vores åbningstid mindst 2 på arbejde, én fra vuggestue og én fra børnehaven. Men i forhold til den gruppe den studerende skal være på, skal den studerende kunne arbejde alene i ydertimerne.

I ydertimerne vil de 2 vuggestuegrupper gå sammen og det er derfor kun ganske få timer om ugen den studerende vil være alene på stuen.

Praktikken er pt. i en vuggestuegruppe.

Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:  Dagtilbudspædagogik

Valgfagsområder

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen. Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

  1. Kreative udtryksformer.
  2. Natur og udeliv.
  3. Sundhedsfremme og bevægelse.
  4. Medier og digital kultur.

Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver. målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter, evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

Færdighedsmål: Den studerende kan anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder, dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder at reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

Vi arbejder ud fra Dagtilbudsloven og de 6 læreplanstemaer. Vi har valgt at inddele læreplanstemaerne i 2 grupperinger: Aktivitetstemaer (Kultur, æstetik & fællesskaber. Natur, udeliv & science. Krop, sanser & bevægelse) og Dannelsestemaer (Alsidig personlig udvikling. Social udvikling. Kommunikation & sprog). Vi arbejder med aktivitetstemaerne i rul hen over året og dannelse temaerne indgår i alle aktiviteter. Der udarbejdes SMTTE modeller for aktivitetstemaerne. Vi har i Dagtilbud Sydøst et fælles værdigrundlag, som er Trivsel, Dannelse, Læring og Udvikling. Den studerende har 1 times vejledning hver uge, hvor praktikvejleder støtter den studerende i de opstillede mål. Vi arbejder med organisatorisk læring og sidemandsoplæring, hvor personalet deler deres viden og erfaringer. Det sker i det daglige arbejde, på stuemøder og personalemøder og vi har 3 fællesmøder om året for alle 9 afdelinger. Vejleder og resten af personalet vil gøre os umage med, at den studerende føler sig velkommen i Skovdalen og oplever at være en del af huset. Vi vil bestræbe os på at imødekomme den studerendes ideer. Det er den studerende der laver dagsorden og referat til vejledningen og at få skreven referat.

Den studerende deltager i planlægning og udførelse af pædagogiske aktiviteter.

Vi udarbejder SMTTE-modeller, og forventer at den studerende viser interesse for, hvordan vi arbejder målrettet med disse, og sammen med vejleder kan reflektere over mål og tiltag.

Det forventes at den studerende forholder sig undrende og nysgerrig til den pædagogiske praksis, og kan reflektere over egen rolle.

Derudover får den studerende indblik i udarbejdelsen af TRAS, sprogvurderinger, udviklingsbeskrivelser, forældresamtaler, overgangsbeskrivelser.

SMTTE-modellen er et redskab, der både bruges til at sætte mål og have fokus på, hvilke tegn vi gerne vil se. Og der er også en evalueringsdel. Vi evaluerer på stuemøder og på personalemøder. Vi bruger Tabulex til at dokumentere over for forældrene.

Vi har lige anskaffet GoPro kamera, til brug til at blive klogere på barnets perspektiv og se læringsrummet fra barnet synsvinkel.

Bestyrelsen har udarbejdet en fælles sundhedspolitik/ samarbejdspolitik for hele Dagtilbud Sydøst. Den indeholder bl.a. kostpolitik, bevægelsespolitik og søvnpolitik. Den ligger på Dagtilbud Sydøsts hjemmeside.

Angivelse af relevant litteratur:
Vi forventer at den studerende har læst vores hjemmeside, både den fælles for Dagtilbud Sydøst og Børnehuset Skovdalens, under afdelinger.

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Der evalueres på den studerendes læringsudbytte ved den ugentlige vejledning. Der tages udgangspunkt i den studerendes opstillede læringsmål, og der evalueres ud fra den studerendes refleksioner over egen praksis.

Ved ⅔ af praktikken evalueres om den studerende har nået at afprøve og har arbejdet med alle målene, eller om der er noget den studerende skal have fokus på den resterende tid.

Organisering af vejledning:
a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den studerendes port folio i vejledningsprocessen?

a) Der er afsat tid til vejledning med pædagog, hvor der er mulighed for at gå fra gennemsnitlig 1 time om ugen. Det forventes at den studerende laver dagsorden og referat til vejledningen. I hverdagen er der mulighed for at reflektere over de ting der sker i forhold til børns trivsel, dannelse, udvikling og læring. Vi har fokus på organisatorisk læring både i hverdagen og på personalemøder. På personalemødet har vi et punkt der hedder ”Studerende”, hvor den enkelte studerende kan øve sig i at fortælle hvilke mål der er sat, og hvad der arbejdes med.

b) Vejledning bliver skemalagt i mødeplanen. Den studerende laver referat og dagsorden. Den studerende deltager i stuemøder og personalemøder, hvor der er mulighed for

c) Vi lægger vægt på at den studerende laver en portfolio og den studerende har mulighed for at inddrage det, der er behov for at drøfte og reflektere over i vejledningen.

Den studerendes arbejdsplan:
Den studerende får udleveret en mødeplan inden opstart. Mødetiderne varierer inden for stedets åbningstid. Personalemøder foregår fra kl. 16.45 - 19.45.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution
(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Ved bekymring vil vejlederen først tage en samtale med den studerende, for at finde en løsning. Hvis dette ikke er nok vil den pædagogiske leder tage en samtale med den studerende, og hvis der er behov for det vil den studerendes uddannelsesvejleder blive indkaldt til samtale med den studerende, vejleder og pædagogisk leder.

Hvis det drejer sig om for højt sygefravær vil Dagtilbudslederen indkalde den studerende til sygesamtale.

 

Uddannelsesplan 2. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode.
Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål: Den studerende har viden om
det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov, dialog og professionel kommunikation, leg, legeteorier og legekulturer, kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Færdighedsmål: Den studerende kan tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation, kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger, rammesætte børns leg, målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse.

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?
(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

Vi arbejder ud fra Dagtilbudsloven og de 6 læreplanstemaer.
Vi har valgt at inddele læreplanstemaerne i 2 grupperinger: Aktivitetstemaer (Kultur, æstetik & fællesskaber. Natur, udeliv & science. Krop, sanser & bevægelse) og Dannelsestema ( Alsidig personlig udvikling. Social udvikling. Kommunikation & sprog). Vi arbejder med aktivitetstemaerne i rul hen over året og dannelsestemaerne indgår i alle aktiviteter. Der udarbejdes SMTTE modeller for aktivitetstemaerne.

Vi har i Dagtilbud Sydøst et fælles værdigrundlag, som er Trivsel, Læring og Udvikling.
Den studerende har 1 times vejledning hver uge, hvor praktikvejleder støtter den studerende i de opstillede mål. Vi arbejder med organisatorisk læring og sidemandsoplæring, hvor personalet deler deres viden og erfaringer. Det sker i det daglige arbejde, på stuemøder og personalemøder og vi har 3 fællesmøder om året for alle 9 afdelinger.

Den studerende deltager i planlægning Den studerende har 1 times vejledning hver uge, hvor praktikvejleder støtter den og udførelse af pædagogiske aktiviteter.

Vi udarbejder SMTTE modeller, og forventer at den studerende viser interesse for, hvordan vi arbejder målrettet med disse, og sammen med vejleder kan reflektere over mål og tiltag.

Det forventes at den studerende forholder sig undrende og nysgerrig til den pædagogiske praksis, og kan reflektere over egen rolle.

Den studerende deltager aktivt i planlægning og udarbejdelse af pædagogiske aktiviteter. Det forventes, at den studerende kan udarbejde, gennemføre og evaluere små forløb.

Det forventes, at den studerende får indblik i ICDP og de 8 samspilstemaer.

Det forventes, at den studerende får en forståelse for koblingen mellem teori og praksis.

Aftalemål “Sprog og kommunikation” hvor der er fokus på aktiviteter både med det enkelte barn og i mindre og større grupper”. Her er der fokus på de voksnes kompetencer til at formidle sprog både i forhold til planlagte og spontane aktiviteter. Vi særlig fokus på indretningen af læringsrum.

Vi forventer, at den studerende kan fremlægge sine mål og pædagogiske aktiviteter på personalemøderne.

Vi har fokus på hvordan vi skaber de bedste rammer for børnene ved regelmæssigt at kigge på læringsrummene. Er der mulighed for leg i mindre grupper? Er der mulighed for plads til både de stille og vilde lege. Inspirerer de fysiske rammer til leg?

Det forventes at den studerende kan iagttage og reflektere både over de fysiske rammer og børns leg. Iagttagelserne drøftes på vejledning og stuemøder.

Vi arbejder ud fra Dagtilbudsloven og de 6 læreplanstemaer.
Vi har valgt at inddele læreplanstemaerne i 2 grupperinger: Aktivitetstemaer (Kultur, æstetik & fællesskab. Natur, udeliv & science. Krop, sanser & bevægelse) og Dannelsestemaer (Alsidig, personlig udvikling. Social udvikling. Kommunikation & sprog). Vi arbejder med aktivitetstemaerne i rul hen over året og dannelsestemaerne indgår i alle aktiviteter. Der udarbejdes SMTTE modeller for aktivitetstemaerne.

Den studerende deltager i planlægning og udførelse af pædagogiske aktiviteter.

Vi udarbejder SMTTE modeller, og forventer at den studerende viser interesse for, hvordan vi arbejder målrettet med disse, og sammen med vejleder kan reflektere over mål og tiltag.

Det forventes at den studerende forholder sig undrende og nysgerrig til den pædagogiske praksis, og kan reflektere over egen rolle.

I Dagtilbud Sydøst har vi en fælles sundhedspolitik/ samarbejdspolitik der bl.a. indeholder kostpolitik, bevægelsespolitik og søvnpolitik.

Hvis vi oplever at et barn ikke trives indkalder vi barnets forældre til samtale. Der er mulighed for at tage barnet op på Tværfagligt gruppemøde, hvor vi kan få redskaber til hvordan vi støtter barnet bedst muligt.

Det pædagogiske personale har første modul i ICDP 1 og enkelte har også ICDP 2 som er en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til barnet.

Angivelse af relevant litteratur:
Dagtilbud Sydøsts hjemmeside ICDP: Karsten Hundeide ”Relationsarbejde i skole og institution”.

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Evalueringen tager udgangspunkt i de videns og færdighedsmål, den studerende har sat for praktikken. Den studerende får mulighed for at arbejde med pædagogiske forløb, der tager udgangspunkt i den studerendes mål. Her skal den studerende planlægge, udføre og evaluere forløbene.

Ved 2/3 af praktikken evalueres der om den studerende har nået at afprøve og arbejde med alle målene eller om der er noget den studerende skal have fokus på den resterende tid. Vi prioriterer dialog med den studerende og forventer at den studerende kan reflektere og være nysgerrig overfor egen praksis.

Organisering af vejledning:
a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a) Der er afsat tid til vejledning med pædagog, hvor der er mulighed for at gå fra gennemsnitlig 1 time om ugen. Det forventes at den studerende laver dagsorden og referat til vejledningen. I hverdagen er der mulighed for at reflektere over de ting der sker i forhold til børns trivsel, udvikling og læring. Vi har fokus på organisatorisk læring både i hverdagen og på personalemøder. På personalemødet har vi et punkt der hedder ”Studerende”, hvor den enkelte studerende kan øve sig i at fortælle hvilke mål der er sat, og hvad der arbejdes med.

b) Vejledning bliver skemalagt i mødeplanen. Den studerende laver dagsorden og referat. Den studerende deltager i stuemøder og personalemøder, hvor der er mulighed for

c) Vi lægger vægt på at den studerende laver en portfolio og den studerende har mulighed for at inddrage det, der er behov for at drøfte og reflektere over i vejledningen

Vejleder og resten af personalet vil gøre os umage, så den studerende føler sig velkommen i Skovdalen og oplever at være en del af huset. Vi vil bestræbes os på, at imødekomme den studerendes ideer.

Vejleder og resten af personalet vil gøre os umage, så den studerende føler sig velkommen i Skovdalen og oplever at være en del af huset. Vi vil bestræbes os på, at imødekomme den studerendes ideer.

Institutionen som praktiksted:
Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Vi forventer at den studerende sætter mål for praktikken og laver dagsorden og referat til vejledning. Vi forventer at den studerende er engageret, fleksibel og ansvarsbevidst. Det er vigtig at den studerende er omstillingsparat, da vi hele tiden er i forandringsprocesser.

Vi forventer at den studerende har et stabilt fremmøde og møder til tiden. Randers Kommune har fokus på sygefravær.

Den studerendes arbejdsplan:
Den studerende får en fast mødeplan med et rul over 3 fredage. Tiderne ligger indenfor åbningstiden. Personalemøder ligger i tidsrummet 16.45 - 19.45, og der er mødepligt.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution
(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Ved bekymring vil vejlederen først tage en samtale med den studerende, for at finde en løsning. Hvis dette ikke er nok vil den pædagogiske leder tage en samtale med den studerende, og hvis der er behov for det vil den studerendes uddannelsesvejleder blive indkaldt til samtale med den studerende, vejleder og pædagogisk leder.

Hvis det drejer sig om for højt sygefravær vil Dagtilbudslederen indkalde den studerende til sygesamtale.

 

Uddannelsesplan 3. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.
Området retter sig mod systematisk og vidensbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud, leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0- 5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling, forandringsprocesser og innovation, inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser, didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og førstehjælp.

Færdighedsmål: Den studerende kan identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet, udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø, bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser, sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og udføre grundlæggende førstehjælp.

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?
(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

Vi arbejder ud fra Dagtilbudsloven og de 6 læreplanstemaer.
Vi har valgt at inddele læreplanstemaerne i 2 grupperinger: Aktivitetstemaer (Kultur, æstetik & fællesskaber. Natur, udeliv & science. Krop, sanser & bevægelse) og Dannelsestemaer (Alsidig personlig udvikling. Social udvikling. Kommunikation & sprog). Vi arbejder med aktivitetstemaerne i rul hen over året og dannelsestemaerne indgår i alle aktiviteter. Der udarbejdes SMTTE modeller for aktivitetstemaerne.

Vi har i Dagtilbud Sydøst et fælles værdigrundlag, som er Trivsel, Dannelse, Læring og Udvikling.

Den studerende har 1 times vejledning hver uge, hvor praktikvejleder støtter den studerende i de opstillede mål. Vi arbejder med organisatorisk læring og sidemandsoplæring, hvor personalet deler deres viden og erfaringer. Det sker i det daglige arbejde, på stuemøder og personalemøder og vi har 3 fællesmøder om året for alle 9 afdelinger. Den studerende deltager i planlægning Den studerende har 1 times vejledning hver uge, hvor praktikvejleder støtter den og udførelse af pædagogiske aktiviteter.

Vi udarbejder SMTTE modeller, og forventer at den studerende viser interesse for, hvordan vi arbejder målrettet med disse, og sammen med vejleder kan reflektere over mål og tiltag.

Det forventes at den studerende forholder sig undrende og nysgerrig til den pædagogiske praksis, og kan reflektere over egen rolle. Den studerende deltager aktivt i planlægning og udarbejdelse af pædagogiske aktiviteter. Det forventes, at den studerende kan udarbejde, gennemføre og evaluere små forløb.

Det forventes, at den studerende får indblik i ICDP og de 8 samspilstemaer.

Vi forholder os til hvordan de fysiske rammer påvirker børns leg, læring og udvikling. Det drøfter vi regelmæssigt på personalemøder. Vi har gode fysiske rammer både ude og inde, men vi er bevidste om at vi hele tiden skal forholde os kritik til hvordan vi kan ændre rammerne så de er inspirerende for leg, fantasi og læring.

Vi arbejder med ”Fri for Mobberi” i Skovdalen.

Vi arbejder med sprog og kommunikation, som er en del af vores aftalemål. Vi har fokus på læringsmiljøer.
Vi har tidligere været med i et EU projekt om SMOL med de ældste børn og det er blevet en integreret del af vores pædagogiske praksis.
Vi er imødekommende over for den studerendes initiativ til forandringsprocesser og innovative forslag.
Vi inddrager aktivt forældrene i forhold til barnets udvikling, læring og trivsel, og er åbne overfor gode ideer og nye tiltag.
Vi anvender SMTTE model som pædagogisk arbejds- og evalueringsredskab, både i forhold til læreplanstemaer og som handleplan i forhold til børn med særlige behov.
Den studerende deltager i stuemøder og personalemøder, hvor der arbejdes med at sætte mål og evaluere pædagogiske aktiviteter.
Undervisning på studiedage

Angivelse af relevant litteratur:
Dagtilbud Sydøsts hjemmeside. ICDP: Karsten Hundeide ”Relationsarbejde i skole og institution”.

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden
Evalueringen tager udgangspunkt i de videns- og færdighedsmål, den studerende har sat for praktikken. Den studerende får mulighed for at arbejde med pædagogiske forløb, der tager udgangspunkt i den studerendes mål. Her skal den studerende planlægge, udføre og evaluere forløbene.

Ved 2/3 af praktikken evalueres der om den studerende har nået at afprøve og arbejde med alle målene eller om der er noget den studerende skal have fokus på den resterende tid. Vi prioriterer dialog med den studerende og forventer at den studerende kan reflektere og være nysgerrig overfor egen praksis.

Organisering af vejledning:
a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a) Der er afsat tid til vejledning med pædagog, hvor der er mulighed for at gå fra gennemsnitlig 1 time om ugen. Det forventes at den studerende laver dagsorden og referat til vejledningen. I hverdagen er der mulighed for at reflektere over de ting der sker i forhold til børns trivsel, udvikling og læring. Vi har fokus på organisatorisk læring både i hverdagen og på personalemøder. På personalemødet har vi et punkt der hedder ”Studerende”, hvor den enkelte studerende kan øve sig i at fortælle hvilke mål der er sat, og hvad der arbejdes med.

b) Vejledning bliver skemalagt i mødeplanen. Den studerende laver dagsorden og referat. Den studerende deltager i stuemøder og personalemøder, hvor der er mulighed for sparring.

c) Vi lægger vægt på at den studerende laver en portfolio og den studerende har mulighed for at inddrage det, der er behov for at drøfte og reflektere over i vejledningen.

Vejleder og resten af personalet vil gøre os umage, så den studerende føler sig velkommen i Skovdalen og oplever at være en del af huset. Vi vil bestræbe os på, at imødekomme den studerendes ideer.

Institutionen som praktiksted:
Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Vi forventer at den studerende sætter mål for praktikken og laver dagsorden og referat til vejledning. Vi forventer at den studerende er engageret, fleksibel og ansvarsbevidst. Det er vigtig at den studerende er omstillingsparat, da vi hele tiden er i forandringsprocesser.

Vi forventer at den studerende har et stabilt fremmøde og møder til tiden. Randers Kommune har fokus på sygefravær.

Den studerendes arbejdsplan:
Den studerende får en fast mødeplan med et rul over 3 fredage. Tiderne ligger indenfor åbningstiden. Personalemøder ligger i tidsrummet 17 – 20, og der er mødepligt.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution
(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Ved bekymring vil vejlederen først tage en samtale med den studerende, for at finde en løsning. Hvis dette ikke er nok vil den pædagogiske leder tage en samtale med den studerende, og hvis der er behov for det vil den studerendes uddannelsesvejleder blive indkaldt til samtale med den studerende, vejleder og pædagogisk leder.

Hvis det drejer sig om for højt sygefravær vil Dagtilbudslederen indkalde den studerende til sygesamtale.

 

Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode.

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling.

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.

virkefelter for den pædagogiske profession, pædagogfaglig udvikling og innovation, pædagogens professionsfaglighed og professionsetik, følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling:
-Kulturelle og sociale.
-Institutionelle og organisatoriske.
-Historiske, samfundsmæssige og internationale, nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling, empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og opgaveskrivning og faglig formidling.

Færdighedsmål: Den studerende kan identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter, identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis, formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling, inddrage viden og forskning i en faglig argumentation, vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.

Institutionens udviklings- og innovationsfelter:
Vi arbejder med “Sprog og kommunikation” som er en del af vores aftalemål. Vores fokus er læringsmiljøer.

Institutionens rammer for empiriindsamling:
(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.)
Vi har forældrenes tilladelse til at lægge billeder på nettet. I forbindelse med projekter beder vi om deres tilladelse til at bruge billeder og videoklip.

Kontaktperson for den studerende: Pædagogisk leder Ann Louise Steiner