Børnehuset Skovdalen

Børnehuset Skovdalen ligger i et villakvarter i Vorup tæt på Månedalen, Vorup Enge og åen.

Børnehuset Skovdalen er en kombineret institution med børn fra 0-6 år. Vi har plads til 39 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn.

Børnehuset Skovdalen er en kommunal daginstitution, der blev bygget i 1996.

Da Børnehuset Skovdalen ligger tæt på Månedalen, Vorup Enge og åen, prioriterer vi at komme meget ud i naturen. Bybussen kører forbi på Høvejen, så vi har også god mulighed for at tage på ture ind til byen eller i Randers Storcenter.

Vi har en fleksibel børnenormering, så antallet af børn svinger hen over året.

Børnehuset Skovdalen
Høvejen 18
8940 Randers SV
Tlf.: 8915 9744 (Stiller videre til stuerne)

Pædagogisk leder
Ann Louise Steiner
E-mail: ann.louise.steiner@randers.dk

Ledermobil: 20525277

Der kan også ringes direkte til de enkelte stuer.

Ræveungerne:  2310 5683
Museungerne: 9243 8739
Troldungerne: 2115 2335
Natur-Troldene: 2115 1874
Alferne og Skovrødderne: 2478 1338
Knasten: 2478 1294

Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.30-16.45
Fredag: 06.30-16.00

Fælles feriepasning

Der er feriepasning på følgende dage:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • De 3 dage før Påske
  • Grundlovsdag
  • Perioden imellem jul og nytår d. 27.-31. december
  • Uge 29 og 30

Læs mere om feriepasning her.

Institutionen er bygget i et plan med en hems, som vi har indrettet til personalestue. I et hjørne af personalestuen er indrettet en læsekrog, hvor vi kan gå fra med en lille gruppe børn. De 4 stuer ligger i tilknytning til at stort alrum med køkken i midten. Alrummet bruges til leg i mindre grupper og til planlagte fysiske aktiviteter. I nær tilknytning til børnehavegrupperne er der et værksted. Her er der mulighed for at male eller hamre og save. Knasten med de ældste børnehavebørn er indrettet i et rum lidt afsides i forhold til de 4 andre stuer.

Legepladsen er delt i 2 plan med et lille stykke ”skov”. Det kuperede terræn med trapper og skrænter giver gode udfoldelsesmuligheder og børnene har stor fornøjelse af det motoriske legelandskab, gyngerne og cykelbanen på den øverste del af legepladsen. Omkring huset er der plads til stille lege i sandkassen og på græsplæner omkranset af bøgehække. På bakken og i skoven har de store mulighed for at lege mere vildt.

På den modsatte side af Høvejen er der arealer med fodboldbaner, som vi bruger til boldspil, lege og aktiviteter. Vi kommer også på besøg på legepladser i nærheden.

Naturen omkring os er rig på oplevelser og vi tager på ture til Månedalen, som er en skov i nærheden, Vorup Enge, der er et genoprettet vådområde med et rigt plante- og dyreliv og forskellige legepladser i nærhed.

Dagen starter med morgenmad i alrummet for de børn der er her inden 7.15. 

Børnene går på stuerne, hvor de leger, synger, læser historie eller spiller. 

Ved 8.30-tiden får børnene tilbudt frugt og evt. brød til de mindste. 

Om formiddagen er der forskellige aktiviteter inde eller ude. Det kan både være spontane eller planlagte. Børnene vil ofte blive delt ind i mindre grupper, så alle ikke laver det samme. Personalet informerer om aktiviteterne på Aula. Aktiviteterne bliver beskrevet under Pædagogisk fokus.

Frokosten er ca. kl. 10.45 i vuggestuen og kl. 11.00 i børnehaven. Vuggestuebørnene og børnehavebørnene er på fuld kost.

Forældrene har hver anden år mulighed for at stemme om der skal være forældrebetalt frokostordning eller ej. Pt. har vuggestue og børnehave forældrene valgt det til.

I vuggestuen sover børnene efter behov og i børnehaven går de som regel på legepladsen efter frokost. Der er dog mulighed for en lur til de børn, der har behov for det.

Eftermiddagsmad / frugt spises ca. kl. 14.00 i børnehaven. I vuggestuen har de valgt at lave en caféordning, hvor børnene fra begge stuer spiser i alrummet, efterhånden som de står op. Herefter leger børnene enten på legepladsen eller indenfor på stuerne og i alrummet. Sidst på dagen bliver stuerne slået sammen og børn og personale rydder op.

Ifølge dagtilbudsloven skal der hvert andet år tages stilling til, om der skal være en frokostordning i vuggestuer og børnehaver.

I september 2018 skulle forældre i dagtilbud og bestyrelser i selvejende institutioner igen vælge eller fravælge et frokosttilbud i vuggestuer og børnehaver. Valget gælder fra 1. januar 2019 og to år frem.

I de fem kommunale dagtilbud er det forældrene i hver afdeling, der foretager et aktivt valg eller fravalg, og valget beror på et simpelt flertal.

I perioden fra 1. januar 2019 og to år frem har forældrene i Børnehuset Skovdalen valgt en forældre betalt frokostordning i vuggestuegrupperne og børnehavegrupperne.

Det betyder at vuggestuebørnene og  børnehavebørnenes er på fuld kost.

Se vores kostpolitik her.

Forældrerådets formål er at sikre forældrene indflydelse på afdelingens daglige virke og indgå som sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen.

Forældrerådet har ingen formelle kompetencer i forhold til afdelingens aktiviteter.

Forældrerådets opgaver er bl.a.:

  • At være sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen.
  • At komme med oplæg og tilbagemeldinger til dagtilbudsbestyrelsen.
  • At indgå i samarbejde med personalet i afdelingen om emner fra dagligdagen og i forbindelse med møder og arrangementer.
  • At stå for sociale aktiviteter på tværs i dagtilbuddet i samarbejde med andre forældreråd, medarbejdere og ledere i dagtilbuddet.

Inden 1. oktober afholdes der hvert år valg til forældrerådet. Formanden for forældrerådet og medlem af dagtilbudsbestyrelsen er valgt for 2 år.

Der skal være 4 forældrerepræsentanter foruden formanden i forældrerådet. Forældrerepræsentanterne er valgt for 2 år ad gangen.

Dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Sydøst har valgt at der kan være 6 forældrerepræsentanter.

 

Børnehuset Skovdalen er inddelt i fem grupper. Der er tre vuggestuegrupper med børn fra 0-3 år og tre børnehavegrupper med børn fra 3-6 år.

Børnehavegrupperne er fordelt med to grupper med de 3-4 årige og en førskolegruppe med børn fra ca. 5-6 år.

Vi lægger vægt på åbenhed grupperne imellem, så børnene kan lege med søskende eller venner i de andre grupper.

Aktiviteter foregår som oftest i mindre grupper og inddelingen kan både tage udgangspunkt i alder, udviklingstrin eller interesser. Det kan både være grupper på egen stue, men også på tværs af grupperne.

I Børnehuset Skovdalen har vi flere årligt tilbagevendende traditioner.

Da vi startede i Børnehuset Skovdalen i 1996, havde vi ingen ”vi plejer” når der var højtider eller mærkedage. I starten var det dejligt at have frihed til at gøre det vi ville. Vi fandt dog hurtigt ud af at det var rart for både børn og voksne, at vi fik opbygget gode traditioner. Det giver tryghed og forventnings- og genkendelses glæde.

Traditioner må dog ikke blive en hemsko for nytænkning, og vi evaluerer jævnligt arrangementerne i personalegruppen. Vi skal ikke kun holde fast i en tradition for traditionens skyld.

Fødselsdage

Når et barn eller personale har fødselsdag hejser vi flaget på legepladsen og fejrer dagen med sang, hygge og lidt spiseligt. Vi tager kun hjem til fødselsdage i storebørns gruppen Knasten.

Fastelavnsfest for børn og personale

Fastelavnsmandag slår vi katten af tønden i alrummet. Inden festen bliver der lavet fastelavnsris og pyntet op. Børnene må gerne være klædt ud hjemmefra. Om eftermiddagen serveres der fastelavnsboller.

Påskefrokost for børn og personale

Aktiviteter udendørs for både vuggestue og børnehave. Vuggestuebørnene finder påskeæg på legepladsen og børnehavebørnene leger æggestaffet på fodboldbanerne. Vi spiser frokost sammen i alrummet, hvor der er gjort lidt ekstra ud af maden og bordpyntningen.

Teaterforestilling for Knasten og deres forældre

I foråret arbejder børnene på Knasten med en teater eller cirkusforestilling med udgangspunkt i en bog, et eventyr eller en historie. Der vil som regel være tilknyttet musikpædagog der hjælper med det musikalske. Børnene inviterer deres forældre til forestilling, hvor de selv har hjulpet med at lave billetter og kulisser. Efter forestillingen spiser vi og hygger os sammen. Dagen inden holder Knasten generalprøve for alle børn og personale.

Sankt Hans

Børn og voksne i børnehaven laver i fællesskab en heks, som skal brændes på bålet. Der bliver måske digtet en lille sang, der bliver sunget rundt om bålet og hvis vi er heldige bliver der serveret popcorn.

Børnehuset Skovdalens fødselsdag

Den 22. oktober fejrer vi dagen med forskellige aktiviteter og huset/stuerne får en fødselsdagsgave. Vi får serveret fødselsdagskage.

Bedsteforældre – julehygge

Vi inviterer bedsteforældre en formiddag op til jul, hvor vi klipper og klistrer og laver juledekorationer. Der bliver serveret kaffe/te og pebernødder. For at have plads til alle vores gæster har vi valgt at dele stuerne op i to stuer ad gangen, så det bliver over 3 formiddage - dvs. én for Museungerne/Troldeungerne, én for Alferne/Skovrødderne og én for Knasten.

"Syng julen ind" i Johanneskirken

Børnehavebørnene bliver inviteret i kirke, hvor vi synger julesange/salmer og får fortalt lidt om baggrunden for, at vi fejrer jul. Når vi kommer hjem får vi serveret risengrød.

Julefest for børn og personale

Vi danser om juletræ, får besøg af julemanden, der kommer med gaver til stuerne og godteposer til børnene. Vi spiser julefrokost i alrummet, hvor der pyntet op med duge og servietter på bordene.

Vi arbejder ud fra et anerkendende og ressourceorienteret menneskesyn, hvor vi tilstræber at fokusere på barnets ressourcer, forudsætninger og interesser.

Pædagogerne og flere af pædagogmedarbejderne har deltaget på kurser i ICDP, hvor der arbejdes med 8 samspilstemaer.

Vores pædagogiske udgangspunkt tager afsæt i det enkelte barn udviklingsniveau og behov for læring med det formål at skabe robuste og livsduelige individer i et socialt inkluderende fællesskab.

Barnets skal møde synlige, nærværende, engagerede og anerkendende voksne som er bevidste om at de er rollemodeller for børnene.

Visioner og værdier

Vores pædagogiske afsæt tager udgangspunkt i dagtilbudslovens nøglebegreber: Trivsel, udvikling og læring.

Læs mere her om vores værdier - åbenhed, ordentlighed og ligeværdighed - her.

Pædagogiske læreplaner

Til planlægning, refleksion og evaluering af de pædagogiske processer/projekter anvendes Dagtilbud SØ -modellen.

Bevægelsesfremmende miljøer

Pædagogerne har deltaget i et rotationsprojekt med overskriften "Kroppen i pædagogikken". Vi har arbejdet med vores bevægelseskultur og hvordan vi kan skabe de bedste rammer for bevægelse i børnenes hverdag. Det handler også om at skabe bevægelsesglæde hos både børn og voksne.

Andet

Fri for Mobberi

Grønne spirer og Friluftsrådets grønne flag

EU-projekt SMOL

Jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Læs vores praktikbeskrivelse her

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.