Praktikbeskrivelse for Børnehuset Kombi

Pædagogstuderende I Børnehuset Kombi

 1. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet

Romalt Boulevard 29
8960 Randers SØ
Tlf: 89 15 95 30

Dagtilbudsleder: Connie Schacht Jørgensen
Pædagogisk leder Dorthe Nygaard Sejr dorthe.nygaard.sejr@randers.dk
Hjemmeside: http://dagtilbudsydost.randers.dk

Daginstitutionen Kombi er en kommunal institution og hører under Dagtilbud Sydøst med 9 afdelinger.

Antal børn/unge /voksne: 26 vuggestuebørn og max. 50 børnehavebørn, / 13 -14 voksne
Aldersgruppe: 0 – 6 år
Antal stuer / afdelinger: 3 stuer: 2 vuggestuegrupper og 2 – 3 børnehavegrupper afhængig af antal børn. De 3 – 4 årige er sammen og vi har en storbørnsgruppe.

Åbningstider

Mandag til onsdag 6.30 – 17.00, torsdag 6.30 – 16.30
fredag 7.00 – 16.00.

Institutionens formål jf. lovgrundlag

Lov om social service kap. 7

 • 21. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte mål og rammer for dagtilbuddene arbejde som en integreret del både af kommunens samlede, generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats over for børn, herunder børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med andet behov for støtte.

Stk. 2. Dagtilbuddene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og at bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3. Dagtilbuddene skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt giver barnet rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne.

Stk. 4. Dagtilbuddene skal give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar og som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber. 

Stk. 5. Dagtilbuddene skal medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen.

Stk. 6. Dagtilbuddene skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse og integration i og samhørighed med det danske samfund.

 • 22. Det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

½ - 2 år og aldersgruppen fra 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling.

For den kommunale dagpleje udarbejdes læreplanen samlet for alle dagplejehjem tilknyttet den kommunale dagpleje.

Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal med udgangspunkt i sammensætningen af børnegruppen beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring og indeholde overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante mulige aktiviteter og metoder. Herudover skal det beskrives, hvordan udsatte børns læring understøttes. Læringsmålene er fælles overordnede mål for, hvilke kompetencer den pædagogiske læringsproces i dagtilbuddet skal lede frem imod, jf. stk. 1. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om indhold af og overordnede mål for læring i dagtilbuddene.

Stk. 3. Dagtilbuddets forældrebestyrelse og kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen i dagtilbuddet med henblik på eventuel revision.

 

Karakteristik af brugergruppen

Daginstitutionen Kombi er en kombineret daginstitution med børn i alderen 0 – 6 år fordelt med 2 vuggestuegrupper og 2 – 3 børnehavegrupper afhængig af børnetal, der svinger hen over året. Daginstitutionen Kombi ligger i Romalt i et villakvarter.

Arbejdsmetoder

Personalet arbejder anerkendende og ressourceorienteret med udgangspunkt i ICDP (International Child Development Program) Alle pædagoger har gennemført Modul 1 i ICDP, ligeledes har enkelte gennemført modul 2. Metoden indeholder 8 samspilstemaer, hvor der er fokus på relationen mellem barnet og den voksne.

Vi arbejder ud fra at se, møde og forstå det enkelte barn, og tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, behov og udvikling.

I Kombi arbejder vi med ”Fri for Mobberi”.

Vi har et tæt samarbejde med børnehaver i Kristrup og Kristrup skole om sammenhæng i overgange. (Vi har fokus på ”Forældre i spil” FIS.)

Vi arbejder med Sprog og kommunikation, der er et fælles aftalemål for hele Randers Kommunes daginstitutioner.

Vi samarbejder på tværs af vuggestuegrupperne og børnehavegrupperne, og deler børnene i mindre grupper ved aktiviteter.

Ansatte

Pædagoger, PAU, pæd. med., køkkenassistent, Pau elever og pædagogstuderende og en pædagogisk leder, der er tilknyttet 2 afdelinger.

Praktikvejlederens kvalifikationer:

Pædagogisk grunduddannelse

 • Charlotte Svejgaard Nielsen
 • Gitte Ditlev Christensen
 • Hanne Bonde Abrahamsson
 • Malene Poulsen

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt

Vi har Tværfagligt gruppemøde 1 gang pr. måned med PPR. Her er tilknyttet psykolog, tale/hørekonsulent, sundhedsplejerske og fremskudt rådgiver.

De utrolige år som er et forløb for forældre og personale.

Specialindsats for børn – Ergoterapeut, fysioterapeut og musikpædagog Socialrådgivere

BUC Risskov

Distriktssamarbejde med børnehaver i Kristrup/Romalt og Kristrup skole

 

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse

Der kræves ren straffe- og børneattest.

Vi forventer at den studerende har et stabilt fremmøde. Vi forventer at den studerende er aktiv deltagende til vejledning, på stuemøder, personalemøder i afdelingen og fællesmøder i Dagtilbud Sydøst og forældremøder.

Vi forventer at den studerende er engageret, fleksibelt og ansvarlig.

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene? Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

Der er i hele vores åbningstid mindst 2 på arbejde, én fra vuggestue og én fra børnehave. Men i forhold til den gruppe den studerende skal være på, skal den studerende kunne arbejde alene i ydertimerne.

I ydertimerne vil de 2 vuggestuegrupper gå sammen med børnehaven og det er derfor kun ganske få timer om ugen den studerende vil være alene på stuen. Hvilket ikke forekommer ret ofte.

Øvrige oplysninger: Den studerende er pt. i vuggestuen.

Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:  Dagtilbudspædagogik

Valgfagsområder

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen. Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

 1. Kreative udtryksformer.
 2. Natur og udeliv.
 3. Sundhedsfremme og bevægelse.
 4. Medier og digital kultur.

Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver. målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter, vealuerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

Færdighedsmål: Den studerende kan anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder, dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder at reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

Vi arbejder ud fra Dagtilbudsloven og de 6 læreplanstemaer.

Vi har valgt at inddele læreplanstemaerne i 2 grupperinger: Aktivitetstemaer (Krop, sanser og bevægelse, Kultur, æstetik og fælleskab og Natur, udeliv og science) og Dannelsestemaer (Alsidig personlig udvikling, Social udvikling og Sprog og kommunikation). Vi arbejder med aktivitetstemaerne i rul hen over året og dannelsestemaerne indgår i alle aktiviteter. Der udarbejdes SMTTE modeller for aktivitetstemaerne.

Vi har i Dagtilbud Sydøst et fælles værdigrundlag, som er Trivsel, Dannelse, Læring og Udvikling.

Den studerende har 1 times vejledning hver uge, hvor praktikvejleder støtter den studerende i de opstillede mål. Vi arbejder med organisatorisk læring og sidemandsoplæring, hvor personalet deler deres viden og erfaringer. Det sker i det daglige

arbejde, på stuemøder og personalemøder og vi har 3 fællesmøder om året for alle 9 afdelinger.

Vejledning: Det er den studerendes ansvar at lave dagsorden og referat.

Den studerende deltager i planlægning og udførelse af pædagogiske aktiviteter.

Vi udarbejder SMTTE modeller, og forventer at den studerende viser interesse for, hvordan vi arbejder målrettet med disse, og sammen med vejleder kan reflektere over mål og tiltag.

Det forventes at den studerende forholder sig undrende og nysgerrig til den pædagogiske praksis, og kan reflektere over egen rolle.

Derudover kan den studerende få indblik i udarbejdelse af:

 • TRAS
 • Sprogvurderinger
 • Udviklingsbeskrivelser
 • ldresamtaler til f.eks. 3. måneders og overleveringssamtaler.

Smttemodellen er et redskab der både bruges til at sætte mål og have fokus på hvilke tegn vi gerne vil se. Og der er også en evalueringsdel. Vi evaluerer på stuemøder og personalemøder. Vi bruger Tabulex til at dokumentere overfor forældrene.

Desuden er vi lige startet op på at bruge GoPro. Det bruger vi for at blive klogere på barnets perspektiv og se læringsrummet fra et barnesyn. GoPro vil blive brugt som et dokumentationsredskab.

Bestyrelsen har udarbejdet en fælles sundhedspolitik/samarbejdspolitik for hele Dagtilbud Sydøst. Den indeholder bl. a. kostpolitik, bevægelsespolitik og søvnpolitik. Den ligger på Dagtilbud Sydøsts hjemmeside.

Angivelse af relevant litteratur:
Vi forventer at den studerende har læst vores hjemmeside, både den fælles for Dagtilbud Sydøst og Børnehuset Kombi under afdelinger.

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Evalueringen tager udgangspunkt i de videns og færdighedsmål, den studerende har sat for praktikken. Den studerende får mulighed for at arbejde med pædagogiske forløb, der tager udgangspunkt i den studerendes mål. Her skal den studerende planlægge, udføre og evaluere forløbene.

Ved 2/3 af praktikken evalueres der om den studerende har nået at afprøve og arbejde med alle målene eller om der er noget den studerende skal have fokus på den resterende tid. Vi prioriterer dialog med den studerende og forventer at den studerende kan reflektere og være nysgerrig overfor egen praksis.

Organisering af vejledning:
a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den studerendes port folio i vejledningsprocessen?

a) Der er afsat tid til vejledning med pædagog, hvor der er mulighed for at gå fra gennemsnitlig 1 time om ugen. Det forventes at den studerende laver dagsorden og referat til vejledningen. I hverdagen er der mulighed for at reflektere over de ting der sker i forhold til børns trivsel, dannelse, udvikling og læring. Vi har fokus på organisatorisk læring både i hverdagen og på personalemøder. På personalemødet har vi et punkt der hedder ”Studerende”, hvor den enkelte studerende kan øve sig i at fortælle hvilke mål der er sat, og hvad der arbejdes

b) Vejledning bliver skemalagt i mødeplanen. Den studerende laver dagsorden og referat. Den studerende deltager i stuemøder og personalemøder, hvor der er mulighed for

c) Vi lægger vægt på at den studerende laver en port folie og den studerende har mulighed for at inddrage det, der er behov for at drøfte og reflektere over i

Den studerendes arbejdsplan:
Den studerende får udleveret en mødeplan inden opstart. Mødetiderne varierer inden for stedets åbningstid. Personalemøder foregår fra kl. 17 – 20.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution
(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Ved bekymring vil vejlederen først tage en samtale med den studerende, for at finde en løsning. Hvis dette ikke er nok vil den pædagogiske leder tage en samtale med den studerende, og hvis der er behov for det vil den studerendes uddannelsesvejleder blive indkaldt til samtale med den studerende, vejleder og pædagogisk leder.

Hvis det drejer sig om for højt sygefravær vil Dagtilbudslederen indkalde den studerende til sygesamtale.

Uddannelsesplan 2. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode.
Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål: Den studerende har viden om
det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov, dialog og professionel kommunikation, leg, legeteorier og legekulturer, kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Færdighedsmål: Den studerende kan tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation, kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger, rammesætte børns leg, målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse.

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?
(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

Vi arbejder ud fra Dagtilbudsloven og de 6 læreplanstemaer. Vi har valgt at inddele læreplanstemaerne i 2 grupperinger:

Vi har valgt at inddele læreplanstemaerne i 2 grupperinger: Aktivitetstemaer (Krop, sanser og bevægelse, Kultur, æstetik og fællesskab og Natur, udeliv og science) og Dannelsestemaer (Alsidig personlig udvikling, Social udvikling og Sprog og kommunikation). Vi arbejder med aktivitetstemaerne i rul hen over året og dannelsestemaerne indgår i alle aktiviteter. Der udarbejdes SMTTE modeller for aktivitetstemaerne.

Vi har i Dagtilbud Sydøst et fælles værdigrundlag, som er Trivsel, Læring og Udvikling.

Den studerende har 1 times vejledning hver uge, hvor praktikvejleder støtter den studerende i de opstillede mål. Vi arbejder med organisatorisk læring og sidemandsoplæring, hvor personalet deler deres viden og erfaringer. Det sker i det daglige arbejde, på stuemøder og personalemøder og vi har 3 fællesmøder om året for alle 9 afdelinger.

Den studerende deltager i planlægning og udførelse af pædagogiske aktiviteter.

Vi udarbejder SMTTE modeller, og forventer at den studerende viser interesse for, hvordan vi arbejder målrettet med disse, og sammen med vejleder kan reflektere over mål og tiltag.

Det forventes at den studerende forholder sig undrende og nysgerrig til den pædagogiske praksis, og kan reflektere over egen rolle.

Den studerende får indblik i ICDP og de fem samspilstemaer.

Det forventes at den studerende får en forståelse for kobling af teori og praksis.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og støtter og guider den enkelt, Vi arbejder med gode omgangsformer som er en del af dannelsen for den enkelte.

Læring gennem leg prioriteres højt og her kan den voksne være deltagende for at tilføre legen nye aspekter.

Den pædagogiske hverdag består af både planlagte og spontane aktiviteter.

Den studerende får rig lejlighed til at iagttage og reflektere over samspillet barn/barn og barn/voksen imellem.

Vores aftalemål for 2019 og 2020 er “sprog og kommunikation” hvor der er fokus på aktiviteter både med det enkelte barn og i mindre og større grupper”. Her er der fokus på de voksnes kompetencer til at formidle sprog både i forhold til planlagte og spontane aktiviteter. Vi har særlige opmærksomhed for arbejdet med læringsmiljøet. F.eks. Hvordan indretter vi vores hus? Skal vi have justeret på indretning så det passer bedre til vores børnegruppe?

Vi forventer, at den studerende kan fremlægge sine mål og pædagogiske aktiviteter på personalemøderne.

Vi har fokus på hvordan vi skaber de bedste læringsrum for børnene ved regelmæssigt at kigge på de fysiske rammer. Er der mulighed for leg i mindre grupper? Er der mulighed for plads til både de stille og vilde lege? Inspirerer de fysiske rammer til leg?

Det forventes at den studerende kan iagttage og reflektere både over de fysiske rammer og børns leg. Iagttagelserne drøftes på vejledning og stuemøder.

Vi arbejder ud fra Dagtilbudsloven og de 6 læreplanstemaer.

Vi har valgt at inddele læreplanstemaerne i 2 grupperinger: Aktivitetstemaer (Krop, sanser og bevægelse, Kultur, æstetik og fællesskab og Natur, udeliv og science) og Dannelsestemaer (Alsidig personlig udvikling, Social udvikling og kommunikation og sprog). Vi arbejder med aktivitetstemaerne i rul hen over året og dannelsestemaerne indgår i alle aktiviteter. Der udarbejdes SMTTE modeller for aktivitetstemaerne.

Den studerende deltager i planlægning og udførelse af pædagogiske aktiviteter.

Vi udarbejder SMTTE modeller, og forventer at den studerende viser interesse for, hvordan vi arbejder målrettet med disse, og sammen med vejleder kan reflektere over mål og tiltag.

Det forventes at den studerende forholder sig undrende og nysgerrig til den pædagogiske praksis, og kan reflektere over egen rolle.

I Dagtilbud Sydøst har vi en fælles sundhedspolitik/samarbejdspolitik der bl.a. indeholder kostpolitik, bevægelsespolitik og søvnpolitik.

Hvis vi oplever at et barn ikke trives indkalder vi barnets forældre til samtale. Der er mulighed for at tage barnet op på Tværfagligt gruppemøde, hvor vi kan få redskaber til hvordan vi støtter barnet bedst muligt.

Det pædagogiske personale har første modul i ICDP 1 og enkelte har ICDP 2, som er en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til barnet.

Angivelse af relevant litteratur:

 • Dagtilbud Sydøsts hjemmeside.
 • ICDP: Karsten Hundeide ”Relationsarbejde i skole og institution”.

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Evalueringen tager udgangspunkt i de videns og færdighedsmål, den studerende har sat for praktikken. Den studerende får mulighed for at arbejde med pædagogiske forløb, der tager udgangspunkt i den studerendes mål. Her skal den studerende planlægge, udføre og evaluere forløbene.

Ved 2/3 af praktikken evalueres der om den studerende har nået at afprøve og arbejde med alle målene eller om der er noget den studerende skal have fokus på den resterende tid. Vi prioriterer dialog med den studerende og forventer at den studerende kan reflektere og være nysgerrig overfor egen praksis.

Organisering af vejledning:
a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a) Der er afsat tid til vejledning med pædagog, hvor der er mulighed for at gå fra gennemsnitlig 1 time om ugen. Det forventes at den studerende laver dagsorden og referat til vejledningen. I hverdagen er der mulighed for at reflektere over de ting der sker i forhold til børns trivsel, udvikling og læring. Vi har fokus på organisatorisk læring både i hverdagen og på personalemøder. På personalemødet har vi et punkt der hedder ”Studerende”, hvor den enkelte studerende kan øve sig i at fortælle hvilke mål der er sat, og hvad der arbejdes

b) Vejledning bliver skemalagt i mødeplanen. Den studerende laver dagsorden og referat. Den studerende deltager i stuemøder og personalemøder, hvor der er mulighed for

c) Vi lægger vægt på at den studerende laver en port folie og den studerende har mulighed for at inddrage det, der er behov for at drøfte og reflektere over i vejledningen

Vejledere og resten af personalet vil gøre os umage, så den studerende føler sig velkommen i Kombi og få en oplevelse af at være en del af et hus. Vores udgangspunkt er at møde den studerende der hvor han/hun er, og give passende udfordringer i forhold til dette. Vi er åbne over for den studerendes ideer, kreative tankegang og udfordrende spørgsmål.

Institutionen som praktiksted:
Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Vi forventer at den studerende sætter mål for praktikken og laver dagsorden og referat til vejledning. Vi forventer at den studerende er engageret, fleksibel og ansvarsbevidst. Det er vigtigt at den studerende er omstillingsparat, da vi hele tiden er i forandringsprocesser.

Vi forventer at den studerende har et stabilt fremmøde og møder til tiden. Randers Kommune har fokus på sygefravær.

Den studerendes arbejdsplan:
Den studerende får udleveret en mødeplan inden opstart. Mødetiderne varierer indenfor stedets åbningstid. Personalemøder foregår fra kl. 17 – 20.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution
(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Ved bekymring vil vejlederen først tage en samtale med den studerende, for at finde en løsning. Hvis dette ikke er nok vil den pædagogiske leder tage en samtale med den studerende, og hvis der er behov for det vil den studerendes uddannelsesvejleder blive indkaldt til samtale med den studerende, vejleder og pædagogisk leder.

Hvis det drejer sig om for højt sygefravær vil Dagtilbudslederen indkalde den studerende til sygesamtale

 

Uddannelsesplan 3. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.
Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud, leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0- 5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling, forandringsprocesser og innovation, inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser, didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og førstehjælp.

Færdighedsmål: Den studerende kan identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet, udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø, bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser, sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og udføre grundlæggende førstehjælp.

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?
(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

Vi arbejder ud fra Dagtilbudsloven og de 6 læreplanstemaer.

Vi har valgt at inddele læreplanstemaerne i 2 grupperinger: Aktivitetstemaer (Krop, sanser og bevægelse, Kultur, æstetik og fællesskaber og Natur, udeliv og science) og Dannelsestemaer

(Alsidig personlig udvikling, Social udvikling og kommunikation og sproglig). Vi arbejder med aktivitetstemaerne i rul hen over året og dannelsestemaerne indgår i alle aktiviteter. Der udarbejdes SMTTE modeller for aktivitetstemaerne.

Vi har i Dagtilbud Sydøst et fælles værdigrundlag, som er Trivsel, Læring og Udvikling.

Den studerende har 1 times vejledning hver uge, hvor praktikvejleder støtter den studerende i de opstillede mål. Vi arbejder med organisatorisk læring og sidemandsoplæring, hvor personalet deler deres viden og erfaringer. Det sker i det daglige arbejde, på stuemøder og personalemøder og vi har 3 fællesmøder om året for alle 9 afdelinger.

Den studerende deltager i planlægning og udførelse af pædagogiske aktiviteter.

Vi udarbejder SMTTE modeller, og forventer at den studerende viser interesse for, hvordan vi arbejder målrettet med disse, og sammen med vejleder kan reflektere over mål og tiltag.

Det forventes at den studerende forholder sig undrende og nysgerrig til den pædagogiske praksis, og kan reflektere over egen rolle.

Vi forholder os til hvordan de fysiske rammer påvirker børns leg, læring og udvikling. Det drøfter vi regelmæssigt på personalemøder. Vi har gode fysiske rammer både ude og inde, men vi er bevidste om at vi hele tiden skal forholde os kritik til hvordan vi kan ændre rammerne så de er inspirerende for leg, fantasi og læring.

Vi arbejder med ”Fri for Mobberi” i Kombi.

Vi arbejder med sprog og kommunikation som en del af vores aftalemål. Her er fokus på læringsmiljøer.

Vi er imødekommende overfor den studerendes initiativ til forandringsprocesser og innovative forslag.

Vi inddrager aktivt forældrene i forhold til barnets udvikling, læring og trivsel, og er åbne overfor gode ideer og nye tiltag.

Vi anvender SMTTE model som pædagogisk arbejds- og evaluerings redskab, både i forhold til læreplanstemaer og som handleplan i forhold til børn med særlige behov.

Den studerende deltager i stuemøder og personalemøder, hvor der arbejdes med at sætte mål og evaluere pædagogiske aktiviteter.

Angivelse af relevant litteratur:

 • Dagtilbud Sydøsts hjemmeside. 
 • ICDP: Karsten Hundeide ”Relationsarbejde i skole og institution”.

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Evalueringen tager udgangspunkt i de videns og færdighedsmål, den studerende har sat for praktikken. Den studerende får mulighed for at arbejde med pædagogiske forløb, der tager udgangspunkt i den studerendes mål. Her skal den studerende planlægge, udføre og evaluere forløbene.

Ved 2/3 af praktikken evalueres der om den studerende har nået at afprøve og arbejde med alle målene eller om der er noget den studerende skal have fokus på den resterende tid. Vi prioriterer dialog med den studerende og forventer at den studerende kan reflektere og være nysgerrig overfor egen praksis.

Organisering af vejledning:
a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den studerendes port folio i vejledningsprocessen?

a) Der er afsat tid til vejledning med pædagog, hvor der er mulighed for at gå fra gennemsnitlig 1 time om ugen. Det forventes at den studerende laver dagsorden og referat til vejledningen. I hverdagen er der mulighed for at reflektere over de ting der sker i forhold til børns trivsel, udvikling og læring. Vi har fokus på organisatorisk læring både i hverdagen og på personalemøder. På personalemødet har vi et punkt der hedder ”Studerende”, hvor den enkelte studerende kan øve sig i at fortælle hvilke mål der er sat, og hvad der arbejdes

b) Vejledning bliver skemalagt i mødeplanen. Den studerende laver dagsorden og referat. Den studerende deltager i stuemøder og personalemøder, hvor der er mulighed for

c) Vi lægger vægt på at den studerende laver en port folie og den studerende har mulighed for at inddrage det, der er behov for at drøfte og reflektere over i vejledningen.

Vejledere og resten af personalet vil gøre os umage, så den studerende føler sig velkommen i Kombi og få en oplevelse af at være en del af et hus. Vores udgangspunkt er at møde den studerende der hvor han/hun er, og give passende udfordringer i forhold til dette. Vi er åbne over for den studerendes ideer, kreative tankegang og udfordrende spørgsmål.

Institutionen som praktiksted:
Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Vi forventer at den studerende sætter mål for praktikken og laver dagsorden og referat til vejledning. Vi forventer at den studerende er engageret, fleksibel og ansvarsbevidst. Det er vigtigt at den studerende er omstillingsparat, da vi hele tiden er i forandringsprocesser.

Vi forventer at den studerende har et stabilt fremmøde og møder til tiden. Randers Kommune har fokus på sygefravær.

Den studerendes arbejdsplan:
Den studerende får udleveret en mødeplan inden opstart. Mødetiderne varierer indenfor stedets åbningstid. Personalemøder foregår fra kl. 17 – 20.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution
(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Ved bekymring vil vejlederen først tage en samtale med den studerende, for at finde en løsning. Hvis dette ikke er nok vil den pædagogiske leder tage en samtale med den studerende, og hvis der er behov for det vil den studerendes uddannelsesvejleder blive indkaldt til samtale med den studerende, vejleder og pædagogisk leder.

Hvis det drejer sig om for højt sygefravær vil Dagtilbudslederen indkalde den studerende til sygesamtale

Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode.

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling.

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.

virkefelter for den pædagogiske profession, pædagogfaglig udvikling og innovation, pædagogens professionsfaglighed og professionsetik, følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling:
-Kulturelle og sociale.
-Institutionelle og organisatoriske.
-Historiske, samfundsmæssige og internationale, nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling, empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og opgaveskrivning og faglig formidling.

Færdighedsmål: Den studerende kan identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter, identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis, formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling, inddrage viden og forskning i en faglig argumentation, vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.

Institutionens udviklings- og innovationsfelter:
Vi arbejder med sprog og kommunikation som er en del af vores aftalemål. Vores fokus er læringsmiljøer.

Institutionens rammer for empiriindsamling:
(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.)
Vi har forældrenes tilladelse til at lægge billeder på nettet. I forbindelse med projekter beder vi om deres tilladelse til at bruge billeder og videoklip.

Kontaktperson for den studerende: Pædagogisk leder