Børnehuset Kombi

Børnehuset Kombi er en 0-6 års integreret institution beliggende i Romalt - en bydel i rivende udvikling. Vi har placering ved siden af Børnehuset Tryllefløjten , Romalt Friskole og tæt ved naturskønne omgivelser.

Børnehuset Kombi er en kombineret daginstitution med børn fra 0-6 år. Vi har plads til 26 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn.

I vuggestuen er der 13 børn i hver basisgruppe og i børnehaven svinger antallet hen over året, men da vi har delt børn og personale i 3 grupper vil der højst være 18 - 20 børn på de tidspunkter af året, hvor der er flest indskrevne børn. Vi tilstræber både i vuggestue og børnehavedelen, at fordele børnene ligeligt med hensyn til køn og alder.

Vi er placeret i et efterhånden stort villakvarter - både ældre og nyere områder af Romalt.  Vi har let adgang til naturen f.eks. Romalt bakker. Der er god busforbindelse til Randers. 

I Børnehuset Kombi vil vi gerne kendes på at være et sted, hvor børnene kan opleve et trygt, udfordrende, sjovt og lærerigt miljø, hvor fællesskabet og omsorgen er i højsæde.

Vi glæder os til, at byde jer velkommen.

Børnehuset Kombi
Romalt Boulevard 29
8960 Randers SØ
Tlf.: 8915 9530

Pædagogisk leder
Dorthe Nygaard Sejr
E-mail: dorthe.nygaard.sejr@randers.dk

Der kan også ringes direkte til de enkelte grupper:

Minimoyserne: 4012 5715
Bubbibjørnene: 4012 5716
Mariehøns: 4012 5662
Brumbasserne: 4012 5714
Åbningstider
Mandag-onsdag: 06.30-17.00
Torsdag: 06.30-16.30
Fredag: 6.30-16.00

Fælles feriepasning

Der er feriepasning på følgende dage:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • De 3 dage før Påske
 • Grundlovsdag
 • Perioden imellem jul og nytår d. 27.-31. december
 • Uge 29 og 30

Læs mere om feriepasning her.

Kombi er indrettet med 5 børnegrupper, et alrum, hvor køkkenet er centralt placeret og et fælles motorikrum midt i huset. Desuden er der i huset et læserum og stjernerummet, som især bruges til aktiviteter med meget få deltagere og til samtaler.

Legepladsen går hele vejen rundt om huset og der er store træer, hvor børnene kan udforske verden. Legepladsen er fælles for vuggestue- og børnehavebørn, så børnene på tværs af alder og grupper kan lege sammen og lære af hinanden. Vi har dog mulighed for at lukke af, så vuggestuebørnene kan få lidt ro til at lege bag ved huset.

Vi er glade for vores legeplads - der har mange rigtig gode hyggekroge, et lille skovstykke, cykel- og mooncarbane, klatrestativer, gynger og en bålplads. På legepladsen er der rigtig højt til loftet, og den frihed det tilfører børnenes udfoldelsesmuligheder, benytter vi os af i alt slags vejr.

Tæt på Kombi er der fodboldbaner vi kan bruge til boldspil og andre fysiske udfoldelser.

Ifølge dagtilbudsloven skal der hvert andet år tages stilling til, om der skal være en frokostordning i vuggestuer og børnehaver.

I september 2020 havde skulle forældre i dagtilbud og bestyrelser i selvejende institutioner igen vælge eller fravælge et frokosttilbud i vuggestuer og børnehaver. Valget gælder fra 1. januar 2021 og to år frem.

I de fem kommunale dagtilbud er det forældrene i hver afdeling, der foretager et aktivt valg eller fravalg, og valget beror på et simpelt flertal.

I perioden fra 1. januar 2021 og to år frem har forældrene i Børnehuset Kombi valgt en forældre betalt frokostordning i vuggestue- og børnehavegrupperne.

Det betyder, at vuggestuebørnene og børnehavebørnenes er på fuld kost.

Alle børn tilbydes morgenmad indtil kl. 7.30, formiddagsfrugt, frokost og eftermiddagsmad. Hertil serveres vand.

Se vores kostpolitik her.

Forældrerådets formål er at sikre forældrene indflydelse på afdelingens daglige virke og indgå som sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen.

Forældrerådet har ingen formelle beslutningskompetencer i forhold til afdelingens aktiviteter.

Forældrerådets opgaver er bl.a.:

 • At være sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen.
 • At komme med oplæg og tilbagemeldinger til dagtilbudsbestyrelsen.
 • At indgå i samarbejde med personalet i afdelingen om emner fra dagligdagen og i forbindelse med møder og arrangementer.
 • At stå for sociale aktiviteter på tværs i dagtilbuddet i samarbejde med andre forældreråd, medarbejdere og ledere i dagtilbuddet.

Inden 1. oktober afholdes der hvert år valg til forældrerådet. Formanden for forældrerådet og medlem af dagtilbudsbestyrelsen er valgt for 2 år.

Der skal være 4 forældrerepræsentanter foruden formanden i forældrerådet. Forældrerepræsentanterne er valgt for 2 år ad gangen.

Dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Sydøst har valgt, at der kan være 6 forældrerepræsentanter.

Børnehuset Kombi er inddelt i fem børnegrupper. Der er to vuggestuegrupper med børn fra 0-3 år og tre børnehavegrupper med børn fra 3-6 år.

Børnehavegrupperne er fordelt med to grupper af 3-4-årige børn og en førskolegruppe med børn fra ca. 5-6 år.

De fem grupper er:

 • Bubbibjørnene (vuggestue)
 • Minimoyserne (vuggestue)
 • Sommerfugle (børnehave 3-4 år)
 • Mariehøns (børnehave 3-4 år)
 • Brumbasserne (børnehave 5-6 år)

Vi lægger vægt på åbenhed grupperne imellem, så børnene kan lege med søskende eller venner på de andre grupper.

Aktiviteter foregår som oftest i mindre grupper og inddelingen kan både tage udgangspunkt i alder, udviklingstrin eller interesser. Det kan både være børnegrupper på egen basisgruppe  og ellers på tværs af basisgrupperne.

I ydretiderne først og sidst på dagen arbejder vi på tværs i hele huset, mens vi midt på dagen er mere opdelt i egne basisgrupper.

Vi arbejder ud fra et anerkendende og ressourceorienteret menneskesyn, hvor vi tilstræber at fokusere på barnets ressourcer, forudsætninger og interesser.

Pædagogerne og flere af pædagogmedarbejderne har deltaget på kurser i ICDP, hvor der arbejdes med 8 samspilstemaer.

Vores pædagogiske udgangspunkt tager afsæt i det enkelte barn udviklingsniveau og behov for læring med det formål at skabe robuste og livsduelige individer i et socialt inkluderende fællesskab.

Barnets skal møde synlige, nærværende, engagerede og anerkendende voksne, som er bevidste om, at de er rollemodeller for børnene.

Visioner og værdier

Vores pædagogiske afsæt tager udgangspunkt i dagtilbudslovens nøglebegreber: Trivsel, udvikling og læring.

Læs mere her om vores værdier - åbenhed, ordentlighed  og ligeværdighed - her.

I Daginstitutionen Kombi har vi flere traditioner, der er tilbagevendende begivenheder og som præger årets gang. Her får du et lille indblik i nogle af disse.

Kombis fødselsdag

1. februar fejer vi Kombis fødselsdag med forældrekaffe om eftermiddagen. Det plejer at være en hyggelig dag, hvor de familier der har lyst til at bidrage kan bage et stykke til den store saml selv kagemand / kone og der bliver selvfølgelig sunget fødselsdagssang.

Fastelavn

Hvert år fejrer vi fastelavn med tøndeslagning og udklædning. Vi spiser også fastelavnsboller.

Påske

I forbindelse med påsken holder vi en påskefrokost for børnene.

Bedsteforældredag

I maj/ juni holder vi en eftermiddag for bedsteforældre hvor de medbringer planter, krydderurter eller blomster, som de planter i vore blomsterkummer sammen med deres børnebørn. Derefter er der fælles kaffe og kage.

Skt. Hans

Børn og voksne laver i fællesskab en heks, som skal brændes på bålet. Derefter steger vi pølser og varmer brød på bålet.

Idrætsdag

I løbet af efteråret afholdes en idrætsdag. Denne dag er indlagt i den normale åbningstid og er bygget op omkring en masse fysiske aktiviteter så som løb, længdespring, gummistøvlekast m.m.

Julefrokost for børn

Vi danser om juletræ og spiser fælles julefrokost.

Julegudstjeneste i Kristrup kirke

I december plejer vi at blive inviteret til julegudstjeneste for børn.

Jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Læs vores praktikbeskrivelse her.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.