Børnehaven Tryllefløjten

Børnehuset Tryllefløjten er placeret i den sydøstlige del af Randers, Romalt - en bydel i rivende udvikling. Vi er placeret tæt ved naturskønne omgivelser, skole og indkøbsmuligheder.

Børnehuset Tryllefløjten ligger tæt ved indkøbsmuligheder, store indfaldsveje, grønne områder og i 2014 en nybygget skole. Vi blev pr 1/8 en integreret afdeling med børn i alderen 0-6 år. 

Vi er normeret til 26 vuggestuebørn fordelt i 2 basisgrupper.

Vi er normeret til 66 børn i aldersgruppen mellem 3-6 år. Børnene er pt. fordelt i 3 basisgrupper med fast tilknyttede personaler. Vi har 2 mellemgrupper af børn 3-4 års alderen og en storbørnsgruppe. Huset er fyldt med glade og nysgerrige børn. Kernen i vores pædagogisk arbejde er læring, udvikling og trivsel. Vi sætter pris på et positivt og givende forældre samarbejde og prioriteter en åbent og direkte kommunikation.

Vi er et børnehus med en skøn atmosfære, hvor både børn og voksne føler sig godt tilpas. Kernen i vores arbejde er barnets trivsel, udvikling og læring og et højt prioriteret samarbejde med forældre, som tilsammen medvirker til et positivt og sundt børneliv. 

Vi er et hus fuld af glade og nysgerrige børn, som har mulighed for at eksperimentere på deres egne præmisser. Vi reflekterer over børnenes interessefelter og behov, og sørger for at give dem optimale lege- og fordybelsesmuligheder. Derfor vil I ofte opleve store og små forandringer i huset, fordi vi indretter os efter børnenes behov, nysgerrighed, lysten til leg og læring.

Vi har Friluftsrådets Grønne Spirer Flag og arbejder generelt for en grøn og sund hverdagskultur for børnene. Ved at arbejde med naturvidenskabelige temaer øges børnenes nysgerrighed og kompetencer indenfor området. 

Vores dagligdag præsenterer et bredt varieret pædagogisk tilbud. Vi arbejder ud fra tanken om børns individuelle behov, læring og udvikling og arbejder som oftest i mindre grupper i løbet af dagen. Vi har særligt fokus på  de pædagogiske rutiner - som fx. måltidet og garderobesituationerne, hvor madmod, madglæde og selvhjulpenhed er nogle af nøgleordene i hverdagen. 

Vi glæder os til, at byde dig velkommen i Tryllefløjten.

Børnehaven Tryllefløjten
Romalt Boulevard 25
8960 Randers SØ
Tlf.: 8915 9540

Pædagogisk leder
Dorthe Nygaard Sejr
E-mail: dorthe.nygaard.sejr@randers.dk

Der kan også ringes direkte til de enkelte stuer:

Solen  4012 5721
Månen 3043 7382
Stjernen 4012 5666
Kometen 2154 4198
Galaksen  2154 3673

Børnehaven tager gerne imod besøg. For at vi kan afsætte den fornødne tid til besøget, vil vi gerne have, at besøget er aftalt på forhånd.

Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.30-16.45
Fredag: 06.30-16.15

Fælles feriepasning

Der er feriepasning på følgende dage:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • De 3 dage før Påske
  • Grundlovsdag
  • Perioden imellem jul og nytår d. 27.-31. december
  • Uge 29 og 30

Læs mere om feriepasning her.

Tryllefløjten blev etableret først i 80,erne med 3 basisgrupper samt et stort fælles rum i hjertet af huset. Rummene giver god mulighed for  fleksibel indretning og anvendelse og god mulighed for at arbejde på tværs af grupperne. 

Børnehavens centrale rum er alrummet, hvorfra der er forbindelse til basisgrupperne og god mulighed for at disse kan samles på tværs.

Børnehavens er opdelt i 3 basisgrupper - 2 mellemgrupper og en storbørnsgruppe. Basisgrupperne og læringsmiljøet indrettes forskelligt ift. det pædagogiske arbejde, børnegruppen og kan derfor have individuelle præg. Afhængigt af gruppernes egne aktiviteter arbejder vi gerne med åbne døre og på tværs af grupper, hvilket øger hele personalets kendskab til det enkelte barn og medvirker til en følelse af samhørighed blandt børnene.

Vores dejlige store legeplads er ikke opdelt, så også her kan børnene frit udfolde sig og lege sammen på tværs af basisgrupperne.

I Børnehaven Tryllefløjten lægger vi stor vægt på åbenhed basisgrupperne imellem, så børnene kan lege med søskende eller venner fra andre grupper. 

I Tryllefløjten er der 3 grupper - 2. mellemgrupper med børn i alderen 3-4 år og en storbørnsgruppe med kommende skolebørn. 

Aktiviteter foregår som oftest i mindre grupper og inddelingen kan både tage udgangspunkt i alder, udviklingstrin eller interesser. Det kan både være børn fra egen basisgruppe eller fra andre basisgrupper.  Vi deler børnene op i mindre grupper, og sammensætter grupper ud fra relationer og interesser. Vi har et stort fokus på venskaber og selvhjulpenhed.

Kerneværdier i alle dagtilbuddets afdelinger er nærvær, tryghed, omsorg og anerkendelse og med et fælles fokus på barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. 

Hvert andet år er der valg/fravalg til frokostordning. I september 2020 havde vi valg til frokostordning for de næste 2 år, så der fra januar 2021 er fuld forplejning i børnehaven. 

Madordningen indeholder morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Vi har i Børnehaven Tryllefløjten to måltider i løbet af dagen, hvor vi prioriterer fællesskabet og det at sidde samlet omkring en sund spisekultur. Disse to måltider er frokost og eftermiddagsmad.
I Børnehaven Tryllefløjten skal børnene hver dag medbringe deres egen drikkedunk med vand i og tydeligt navn på.

Forældrerådets formål er at sikre forældrene indflydelse på afdelingens daglige virke og indgå som sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen.

Forældrerådet har ingen formelle kompetencer i forhold til afdelingens aktiviteter.

Forældrerådets opgaver er bl.a.:

  • At være sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen.
  • At komme med oplæg og tilbagemeldinger til dagtilbudsbestyrelsen.
  • At indgå i samarbejde med personalet i afdelingen om emner fra dagligdagen og i forbindelse med møder og arrangementer.
  • At stå for sociale aktiviteter på tværs i dagtilbuddet i samarbejde med andre forældreråd, medarbejdere og ledere i dagtilbuddet.

Inden 1. oktober afholdes der hvert år valg til forældrerådet. Formanden for forældrerådet og medlem af dagtilbudsbestyrelsen er valgt for 2 år.

Der skal være 4 forældrerepræsentanter foruden formanden i forældrerådet. Forældrerepræsentanterne er valgt for 2 år ad gangen.

Dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Sydøst har valgt at der kan være 6 forældrerepræsentanter.

Her kan du læse om ressource- og relations orienteret pædagogik, vores visioner og værdier, pædagogiske læreplaner og Fri for Mobberi.

Ressource- og relationsorienteret pædagogik

Vi arbejder ud fra et anerkendende og ressourceorienteret menneskesyn, hvor vi tilstræber at fokusere på barnets ressourcer, forudsætninger og interesser. Pædagogerne og flere af pæd. med. har deltaget på kurser i ICDP, hvor der arbejdes med 8 samspilstemaer.

Vores pædagogiske udgangspunkt tager afsæt i det enkelte barn udviklingsniveau og behov for læring med det formål at skabe robuste og livsduelige individer i et socialt inkluderende fællesskab.

Barnets skal møde synlige, nærværende, engagerede og anerkendende voksne, som er bevidste om, at de er rollemodeller for børnene.

Visioner og værdier

Vores pædagogiske afsæt tager udgangspunkt i dagtilbudslovens nøglebegreber: Trivsel, udvikling, læring og dannelse. 

Fri for Mobberi

Mary Fonden og Red Barnet står sammen om antimobbeprogrammet Fri for Mobberi, som i dag er udbredt til halvdelen af Danmarks børnehaver og til mere end 40 % af landets indskolinger. I maj 2016 blev Fri for Mobberi lanceret til de 0-3-årige.

Fri for Mobberi er udviklet til at forebygge mobning blandt børn i alderen 0 til 8 år og består af en kuffert med pædagogiske redskaber – for eksempel Bamseven, samtaletavler/plakater og rytmik. Disse redskaber gør det let at arbejde med et ellers abstrakt emne som mobning. Og undersøgelser viser, at mange af børnene bliver mere omsorgsfulde over for hinanden, mens hele 98% af lærerne og pædagogerne vil anbefale Fri for Mobberi til andre institutioner.

Vi har flere traditioner i Børnehaven Tryllefløjten, som er tilbagevendende begivenheder og som præger årets gang. Få her et lille indblik i nogle af disse.

Hvert år fejrer vi fastelavn med tøndeslagning og udklædning.

Før sommerferien arrangerer forældreforeningen som regel en diskofest/pyjamasfest, som altid er en stor succes.

Om efteråret arrangeres forældreforeningen ligeledes en Halloween fest.

1 .december kommer nisserne. I løbet af december har vi en dag hvor vi hygger os med risengrød og en dag,  hvor vi er til julegudstjeneste.

Forældreforeningen arrangerer Juletræsfest, der normalt afholdes i Romalt Aktivitetshal. Her bliver der sunget julesange, julemanden kommer forbi og børnene laver et lille optrin.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.