Børnehaven Tryllefløjten

Børnehaven Tryllefløjten er placeret i den sydøstlige del af Randers i Romalt, som er en bydel i rivende udvikling.

Tryllefløjten ligger tæt ved indkøbsmuligheder, store indfaldsveje, grønne områder og i 2014 også en nybygget skole.

Vi er normeret til 60 børn i aldersgruppen 2,7-6 år. Da vi p.t. ikke har så mange børn indskrevet, er børnene fordelt i 3 årgangsgrupper med faste gennemgående voksne.

Børnehaven Tryllefløjten er et hus fyldt med glade og nysgerrige børn. Kernen i vores pædagogisk arbejde er læring, udvikling og trivsel. Vi sætter pris på et positivt og givende forældre samarbejde og prioriteter en åbent og direkte kommunikation.

Vores dagligdag præsenterer et varieret pædagogisk tilbud, hvor tryghed, udfordring, glæde og udvikling er nogle af nøgleordene i vores arbejde. Vi arbejder ud fra tanken om børns individuelle behov, læring og udvikling, og reflekterer ligeledes over børnenes særlige interessefelter. Vi arbejder som oftest i mindre grupper.

Vi glæder os til, at byde dig velkommen i Tryllefløjten.

Børnehaven Tryllefløjten
Romalt Boulevard 25
8960 Randers SØ
Tlf.: 8915 9540

Pædagogisk leder
Lis Hølund
E-mail: lis.Holund@randers.dk

Der kan også ringes direkte til de enkelte stuer:

BeeBobberne 4012 5721
Basserne 4012 5666

Børnehaven tager gerne imod besøg. For at vi kan afsætte den fornødne tid til besøget, vil vi gerne have, at besøget er aftalt på forhånd.

Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.30-16.45
Fredag: 06.45-16.00

Fælles feriepasning

Der er feriepasning på følgende dage:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • De 3 dage før Påske
  • Grundlovsdag
  • Perioden imellem jul og nytår d. 27.-31. december
  • Uge 29 og 30

Læs mere om feriepasning her.

Tryllefløjten er en tidstypisk daginstitution fra 1980'erne med mange større og mindre rum. Dette giver mulighed for en fleksibel indretning og anvendelse.

Børnehavens centrale rum er alrummet, hvorfra der er forbindelse til basisgrupperne og god mulighed for at disse kan samles på tværs.

Børnehavens 3 grupper har deres egne stuer, hvor de kan indrette sig forskelligt, så grupperne får deres eget præg. Afhængigt af gruppernes egne aktiviteter, kan de aftale at åbne dørene for hinandens børn, hvilket øger hele personalets kendskab til det enkelte barn og medvirker til en følelse af samhørighed blandt børnene.

Vores dejlige store legeplads er ikke opdelt, så også her kan børnene frit udfolde sig og lege sammen på tværs af basisgrupperne.

I Børnehaven Tryllefløjten lægger vi stor vægt på åbenhed stuerne imellem, så børnene kan lege med søskende eller venner på de andre stuer.

I Tryllefløjten er der 3 grupper:

Aktiviteter foregår som oftest i mindre grupper og inddelingen kan både tage udgangspunkt i alder, udviklingstrin eller interesser. Det kan både være grupper på egen stue, men også på tværs af grupperne. Vi deler børnene op i mindre grupper, og sammensætter dem ud fra relationer og interesser. Vi har et stort fokus på venskaber og selvhjulpenhed.

De værdier der kendetegner os er nærvær, tryghed, omsorg og anerkendelse.

Frem til 2021 har forældrene valgt madordning til i Børnehaven Tryllefløjten.

Madordningen indeholder morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Vi har i Børnehaven Tryllefløjten to måltider i løbet af dagen, hvor vi prioriterer fællesskabet og det at sidde samlet omkring en sund spisekultur. Disse to måltider er frokost og eftermiddagsmad.
I Børnehaven Tryllefløjten skal børnene hver dag medbringe deres egen drikkedunk med vand i og tydeligt navn på.

Forældrerådets formål er at sikre forældrene indflydelse på afdelingens daglige virke og indgå som sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen.

Forældrerådet har ingen formelle kompetencer i forhold til afdelingens aktiviteter.

Forældrerådets opgaver er bl.a.:

  • At være sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen.
  • At komme med oplæg og tilbagemeldinger til dagtilbudsbestyrelsen.
  • At indgå i samarbejde med personalet i afdelingen om emner fra dagligdagen og i forbindelse med møder og arrangementer.
  • At stå for sociale aktiviteter på tværs i dagtilbuddet i samarbejde med andre forældreråd, medarbejdere og ledere i dagtilbuddet.

Inden 1. oktober afholdes der hvert år valg til forældrerådet. Formanden for forældrerådet og medlem af dagtilbudsbestyrelsen er valgt for 2 år.

Der skal være 4 forældrerepræsentanter foruden formanden i forældrerådet. Forældrerepræsentanterne er valgt for 2 år ad gangen.

Dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Sydøst har valgt at der kan være 6 forældrerepræsentanter.

Her kan du læse om ressource- og relations orienteret pædagogik, vores visioner og værdier, pædagogiske læreplaner og Fri for Mobberi.

Ressource- og relationsorienteret pædagogik

Vi arbejder ud fra et anerkendende og ressourceorienteret menneskesyn, hvor vi tilstræber at fokusere på barnets ressourcer, forudsætninger og interesser. Pædagogerne og flere af pæd. med. har deltaget på kurser i ICDP, hvor der arbejdes med 8 samspilstemaer.

Vores pædagogiske udgangspunkt tager afsæt i det enkelte barn udviklingsniveau og behov for læring med det formål at skabe robuste og livsduelige individer i et socialt inkluderende fællesskab.

Barnets skal møde synlige, nærværende, engagerede og anerkendende voksne som er bevidste om at de er rollemodeller for børnene.

Visioner og værdier

Vores pædagogiske afsæt tager udgangspunkt i dagtilbudslovens nøglebegreber: Trivsel, udvikling og læring.

Vi er pt. i gang med at arbejde med et fælles værdigrundlag.

Fri for Mobberi

Mary Fonden og Red Barnet står sammen om antimobbeprogrammet Fri for Mobberi, som i dag er udbredt til halvdelen af Danmarks børnehaver og til mere end 40 % af landets indskolinger. I maj 2016 blev Fri for Mobberi lanceret til de 0-3-årige.

Fri for Mobberi er udviklet til at forebygge mobning blandt børn i alderen 0 til 8 år og består af en kuffert med pædagogiske redskaber – for eksempel Bamseven, samtaletavler/plakater og rytmik. Disse redskaber gør det let at arbejde med et ellers abstrakt emne som mobning. Og undersøgelser viser, at mange af børnene bliver mere omsorgsfulde over for hinanden, mens hele 98% af lærerne og pædagogerne vil anbefale Fri for Mobberi til andre institutioner.

Vi har flere traditioner i Børnehaven Tryllefløjten, som er tilbagevendende begivenheder og som præger årets gang. Få her et lille indblik i nogle af disse.

Hvert år fejrer vi fastelavn med tøndeslagning og udklædning.

Før sommerferien arrangerer forældreforeningen som regel en diskofest/pyjamasfest, som altid er en stor succes.

Om efteråret arrangeres forældreforeningen ligeledes en Halloween fest.

1 .december kommer nisserne. I løbet af december har vi en dag hvor vi hygger os med risengrød og en dag hvor vi er til julegudstjeneste.

Forældreforeningen arrangerer Juletræsfest, der normalt afholdes i Romalt Aktivitetshal. Her bliver der sunget julesange, julemanden kommer forbi og børnene laver et lille optrin.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Hent seneste tilsynsrapport.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2018 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.