Praktikbeskrivelse for Børnehaven Svalebo

Pædagogstuderende I Børnehaven Svalebo

 1. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet

Børnehaven Svalebo
Svalevej 19, Assentoft
8960 Randers SØ.
Tlf: 89159670

Dagtilbudsleder: Connie Schacht Jørgensen cjs@randers.dk
Pædagogisk leder Ann Louise Steiner  Ann.Louise.Steiner@randers.dk
Hjemmeside: http://dagtilbudsydost.randers.dk

Antal børn/unge /voksne: 0 vuggestuebørn/70 børnehavebørn/11 voksne
Aldersgruppe: 3 – 6 år
Antal stuer / afdelinger: 3 stuer: 2 stuer med de 3-4 årige og en storbørnsgruppe med de kommende skolebørn

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 6.30 – 16.45
Fredage kl. 6.30 til kl. 16.

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

 • Lov om social service kap. 7
 • 21. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde som en integreret del både af kommunens samlede, generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats over for børn, herunder børn med nedsat fysisk eller psykisk funktions- evne eller med andet behov for støtte.

Stk. 2. Dagtilbuddene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det en- kelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og at bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3. Dagtilbuddene skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at sti- mulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt give barnet rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne.

Stk. 4. Dagtilbuddene skal give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar og som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesska- ber.

Stk. 5. Dagtilbuddene skal medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen.

Stk. 6. Dagtilbuddene skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse og integra- tion i og samhørighed med det danske samfund.

 • 22. Det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

½-2 år og aldersgruppen fra 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling. For den kommunale dagpleje udarbejdes læreplanen samlet for alle dagplejehjem tilknyttet den kommunale dagpleje.

Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal med udgangspunkt i sammensætningen af børnegrup- pen beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring og indeholde overordnede pædagogi- ske beskrivelser af relevante mulige aktiviteter og metoder. Herudover skal det beskrives, hvordan udsatte børns læring understøttes. Læringsmålene er fælles overordnede mål for, hvilke kompetencer den pædagogiske læringsproces i dagtilbuddet skal lede frem imod, jf. stk. 1. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om indhold af og overordnede mål for læring i dagtilbuddene.

Stk. 3. Dagtilbuddets forældrebestyrelse og kommunalbestyrelsen skal godkende den pæda- gogiske læreplan. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen i dagtilbuddet med henblik på eventuel revision.

Vi arbejder med en anerkendende og ressourceorienteret pædagogik. I samarbejde med for- ældrene vil vi skabe en glad og tryg atmosfære. Gennem fællesskab støtter vi børnene i ven- skabsdannelse. I det daglige arbejder med børnene tager vi udgangspunkt i deres færdigheder og udviklingstrin.

Legen som den vigtigste aktivitet. Og leger kræver brændstof. Derfor arbejder vi med må- nedsplaner/temaer, der udspringer af de pædagogiske læreplaner. Vi leger for at lære!

Karakteristik af brugergruppen:

Svalebo ligger placeret i Assentoft, som er en mindre by øst for Randers. Området er kende- tegnet ved parcelhusbyggeri. Børnene kommer overvejende fra ressourcestærke kernefamilier.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoreti- ske og metodiske grundlag (Ud- dybes senere i relation til uddan- nelsesplanens videns- og færdig- hedsmål)

Læreplanstemaer:

Vi arbejder metodisk med de 6 læreplanstemaer, idet vi udarbejder månedsplaner med de 3 aktivitetstemaer: Kulturelle udtryksformer, natur og naturfænomener og krop og bevægelse.

De 3 dannelsestemaer: sprog, sociale kompetencer og personlig udvikling er implicit i alt hvad vi laver.

I Svalebo arbejder vi anerkendende og ressourceorienteret. Vi tager udgangspunkt i bør- nenes ressourcer og skaber læringsrum, der støtter barnets trivsel, læring og udvikling.

Alle medarbejdere har gennemført første modul i ICDP, (International Child Development Pro- gram), der er en anerkendende og ressource tænkende tilgang til det enkelte barn. Metoden indeholder 8 samspilstemaer, hvor der er fokus på det relationelle samspil mellem barnet og den voksne.

Vi prioriterer udelivet højt i Svalebo, både som motions-, sundheds- fordybelses- og lærings- rum.

Vi arbejder ud fra en inkluderende tankegang, hvor børnene har mulighed for at deltage i både større og mindre grupper. Vi har fokus på, at alle børn føler sig som en del af et fælles- skab.

Vi arbejder systematisk med det pædagogiske program ”Fri for Mobberi” som er et anti- mobbe program der skal fremme større empatisk forståelse og accept i børnegrupperne.

I Svalebo arbejder vi målrettet med at gøre vores storebørnsgruppe skoleparate. Her har vi et stort fokus på: samarbejde, fællesskaber, selvhjulpenhed, læringsparathed og ro- busthed.

Ansatte

 • Pædagogisk leder
 • pædagoger
 • ressource pædagog
 • pædagogiske medhjælpere
 • PAU
 • pædagog studerende
 • rengøringspersonale
 • og en ansat i arbejdsprøvning.

Praktikvejlederen

Ditte Dahlmann, Anita Bjerring
Kvalifikationer: Pædagogisk grunduddannelse, andre uddannelser

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt

PPR: psykolog, talepædagog, fremskudt rådgiver, Taleinstituttet.
Dagplejen, Skole og SFO. Socialrådgivere
Sundhedsplejerske og fysioterapeut.

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?
Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

Ja, der kan være tidspunkter på dagen, hvor den studerende er alene på stuen i kortere tidsrum. Det vil typisk være i ydertimerne. F.eks. fra kl. 8 -9 og fra kl.15.30 til 16.45. Der vil være per- sonale på de andre stuer.

Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:  Primær: Dagtilbudspædagogik 
Specialiseringsmuligheder:  Sekundær: Social- og specialpædagogik

Valgfagsområder

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen. Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

 1. Kreative udtryksformer.
 2. Natur og udeliv.
 3. Sundhedsfremme og bevægelse.
 4. Medier og digital kultur.
 5. Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

 

Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver. målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter, vealuerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

Færdighedsmål: Den studerende kan anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder, dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder at reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Den studerende vil være en ligeværdig samarbejdspartner i det pæ- dagogiske arbejde.

Med udgangspunkt i dagtilbudsloven og vores systematiske tilgang til læreplanstemaerne, vil den studerende møde forskelligartede pædagogiske opgaver og aktiviteter, der er med til at fremme bør- nenes socialisering, relationer, fællesskab og demokratiske proces- ser.

Den studerende skal i perioden få et indblik i ICDP, og lære at an- vende de 8 samspilstemaer.

Dagtilbuddets retningslinjer for det pædagogiske arbejde med aner- kendende tilgang:
https://dagtilbudsydost.randers.dk/vaerdier-og-politikker/den-rela- tions-og-ressourceorienterede-paedagogik/

Den studerende vil være involveret i at tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere alle pædagogiske aktiviteter og øvrige gø- remål.

Vi vil synliggøre de valgte læringsteorier og pædagogiske metoder.

Vi udarbejder SMTTE modeller, og forventer at den studerende viser interesse for, hvordan vi arbejder målrettet med disse, og sammen med vejleder kan reflektere over mål og tiltag.

Vi har i Dagtilbud Sydøst udarbejdet et fælles værdigrundlag, som er Trivsel, Læring og Udvikling.

De forventes, at den studerende forholder sig undrende og nysgerrigt til den pædagogiske praksis, og kunne reflektere over egen rolle.

Der vil i vejledningstimerne blive lagt vægt på refleksion over egen rolle, involvering og læring i hverdagen. Den studerende skal vise interesse for dokumentation, og viser en forståelse for nødvendig- heden af dokumentation.

Vi arbejder løbende med sundhedsfremmende tiltag, såsom fokus på håndvask, spis sundt, fysisk aktivitet o.lign.

 

 

Angivelse af relevant litteratur:
Vi forventer at den studerende har læst vores hjemmeside, både den fælles for Dagtilbud Sydøst og Børnehaven Svalebo, under afdelinger
https://dagtilbudsydost.randers.dk

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden.
I praktikperioden vil vi arbejde med videns- og færdighedsmålene på en måde, hvor vi hele tiden har den studerendes læringsudbytte i fokus. Vi vil løbende gøres status i vejledningen og justere i forhold til den studerendes faglige udbytte og aktive deltagelse.

Organisering af vejledning:
a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den studerendes port folio i vejledningsprocessen?

a) På 1. vejledningsmøde aftaler vi i store træk, hvad der skal arbejdes med i praktikperioden. Vi tager udgangspunkt i videns- og færdighedsmålene og laver tidsrammer for de forskellige fokus- områder.

b) Skemalagt vejledning 1 time om ugen. Dagsorden til hver vejledning, som den studerende er ansvarlig for. Derudover deltager den studerende i stuemøder og personalemøder.

c) Den studerende deler portofolien med vejleder, ved at inddrage iagttagelser og notater i vejled- ningstimerne.

Den studerendes arbejds- plan:

Arbejdsplanen aftales med praktikstedet, og mødetiderne vil være varierende indenfor Svalebos åbningstid.
Personalemøder og stuemøder vil foregå om aftenen, og afspadseres time for time.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskri- velse af hvordan institutio- nen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Ved bekymring vil vejlederen tage en samtale med den studerende, hvor man vil forsøge, at finde en fælles løsning.
Ved yderligere bekymring vil vejleder og pædagogiske leder indkalde den studerendes uddannel- sesvejleder til en samtale omkring den studerendes videre forløb.

 

Uddannelsesplan 2. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode.
Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål: Den studerende har viden om
det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov, dialog og professionel kommunikation, leg, legeteorier og legekulturer, kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Færdighedsmål: Den studerende kan tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation, kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger, rammesætte børns leg, målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse.

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?
(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

Vi arbejder ud fra dagtilbudsloven, og de 6 læreplanstemaer. Vi har valgt at inddele læreplanstemaerne i to grupperinger:
Aktivitetstemaer: (Krop og bevægelse, Kulturelle udtryksformer og Vær- dier, Natur og Naturfænomener)
Dannelsestemaer: (Barnets alsidige personlige udvikling, Sociale kompe- tence, Sproglige udvikling). Vi arbejder med aktivitetstemaerne i forskel- lige rul, og dannelsestemaerne indgår i alle aktivitetstemaer.

Vi har i Dagtilbud Sydøst udarbejdet et fælles værdigrundlag, som er Trivsel, Læring og Udvikling.
Ved at arbejde praktisk og teoretisk med de forskellige aktiviteter og gøremål.

Ved at have fokus på de ”upåagtede aktiviteter” (tiden mellem de plan- lagte/strukturerede aktiviteter) og den læring der sker her.

Vi udarbejder SMITTE – modeller for temaer og aktiviteter.

Vi arbejder målrettet med læreplanstemaerne, med udgangspunkt i bør- negruppens nærmeste udviklingszone, deres interessefelter og det fælles tredje.

Tilrettelæggelse af forløbene, så alle børn kan deltage.

Den studerende deltager aktivt i planlægning, og udarbejdelse af pæda- gogiske aktiviteter. Det forventes, at den studerende kan udarbejde, gen- nemføre og evaluere små forløb.

Det forventes, at den studerende forholder sig undrende og nysgerrigt til den pædagogiske praksis, og kunne reflektere over egen rolle.

Det forventes, at den studerende for en forståelse for koblingen mellem teori og praksis.

Vi arbejder relations og ressource orienteret.

Det forventes, at den studerende får indblik i ICDP, og de 8 samspilstemaer.

Vi har fokus på børnenes indbyrdes relationer, arbejder med materialet ”Fri for Mobberi”, og bruger en anerkendende kommunikationsform

Vi har særlig fokus på sprog og kognition, dialogisk læsning, skriftsprog.

Kollegaer: I Svalebo har vi ofte forskellige holdninger til tingene, og der- for er det nødvendigt at vi kan kommunikere ud fra en dialogisk kommunikationskultur, hvor der er plads til alles forskelligheder.

Forældresamarbejdet: Vi kommunikerer tydeligt, anerkendende og ven- ligt overfor forældrene. Vi lytter aktivt og vejleder familien omkring bar- nets udvikling, trivsel og læring.

Vi forventer at den studerende kan fremlægge sine pædagogiske tiltag og refleksioner på personalemøder.

Svalebo har gode faciliteter for leg, både indenfor og udenfor. Vi kan der- for rammesætte legen på mange spændende måde. Vi har stort fokus på leg og læring, og legen som barnets vigtigste aktivitet.

Vi forventer at den studerende kan tilrettelægge legeforløb med mindre grupper af børn, og reflektere aktivt over legens betydning for små børn

Vi arbejder målrettet med læreplanstemaerne, med udgangspunkt i børnegruppens nærmeste udviklingszone, deres interessefelter og det fælles tredje.

Ved at arbejde praktisk og teoretisk med forskellige aktiviteter og gøre- mål.

Ved at arbejde anerkendende og ressource orienteret inddrager vi børnenes trivsel, tryghed, læring og udvikling i tilrettelæggelsen af pædagogiske tiltag.

Dagtilbud SØ har udarbejdet en sundheds og bevægelsespolitik som kan findes på dagtilbuddets hjemmeside under politikker.

Angivelse af relevant litteratur:

Litteraturen er ikke et krav, men anbefales:

 • ICDP: Karsten Hundeide: ”Relations arbejde i skole og institution”
 • Dina Dot Dalsgaard Andersen: ”Pædagogen som leder af børnegrupper og læringsmiljøer” Maja Nørgaard Jacobsen: ”Mentalisering i dagtilbud og skole”

Litteratur som der arbejdes med aktuelt i institutionen.

Evaluering. Her formuleres hvordan den stude- rendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Efter 2/3 af praktikken evalueres der på, hvor langt den studerende er nået i forhold til sine mål, og hvordan den studerende skal arbejde den resterende tid. Vi prioriterer i dialog med den studerende, at den studerende reflekterer over egen praksis, og kan forholde sig nysgerrigt og kritisk til sine kol- legaers tilgang.

Organisering af vejledning:
a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den studerendes port folio i vejledningsprocessen?

a) På 1. vejledningsmøde aftaler vi i store træk, hvad der skal arbejdes med i praktikperioden. Vi tager udgangspunkt i videns- og færdighedsmålene og laver tidsrammer for de forskellige fokusområder.

b) Skemalagt vejledning 1 time om ugen. Dagsorden til hver vejledning. Der er mulighed for vejledningstime med den pædagogiske

c) Den studerende deler porto folien med vejleder, ved at inddrage iagttagelser og notater i vejledningstimerne.

Institutionen som praktiksted:
Er der særlige forventninger til den studeren- des forudsætninger?

At den studerende kan indgå på lige fod med øvrigt personale, og varetage de opgaver der forekommer.

Vi forventer, at den studerende har stabilt fremmøde. Er engageret og aktiv, og udviser empati for børnene. Vi oplever forandringer, og af samme grund er det vigtigt, at den studerende er fleksibel og omstillingsparat. Vi prioriterer er godt samarbejde på tværs af huset.

Det forventes, at den studerende er indforstået med, at vi er ude hver dag, og har tøj med til alt slags vejr.

Den studerendes arbejdsplan:
Før praktikstart udleveres mødeplan og arbejdstiderne vil veksle indenfor åbningstiden.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Løbende holde os orienteret gennem praktikportalen.Ved bekymring omkring den studerende og praktikken, kontakter vi uddannelsesinstitutionen/Praktiklærer.

 

Uddannelsesplan 3. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.
Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud, leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0- 5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling, forandringsprocesser og innovation, inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser, didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og førstehjælp.

Færdighedsmål: Den studerende kan identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet, udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø, bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser, sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og udføre grundlæggende førstehjælp.

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?
(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

I Svalebo arbejder vi ud fra den aktuelle børne- og forældregruppe med fokus på tryghed, trivsel, leg og læring. Vi er bevidste om vo- res samfundsmæssige betydning og arbejder med at imødegå de samfundsmæssige krav der er, i den pædagogiske praksis.

Den studerende vil have mulighed for at arbejde med de samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger der er oppe i tiden.

Den studerende vil være en ligeværdig samarbejdspartner i at ud- vikle den pædagogiske praksis med fokus på de daglige aktiviteter og leg.

Vi prioriterer udelivet højt, både som lærings og legerum, og er ude hver dag uanset vejr og vind.

Vi anvender digitale medier sammen med børnene som et pæda- gogisk læringsredskab.

Den studerende vil være medskaber af det gode børnemiljø, hvor vægten er lagt på at følge børnenes spor og det som de er optagede af.

Svalebo er en børnehave i stadig udvikling. Vi er åbne for nye til- tag og vil gerne eksperimentere med nye måder at arbejde på. Den studerende bidrager med sin viden og erfaring.

Vi arbejder med det der optager børnene, og gør dem nysgerrige og interesserede i det der sker omkring dem.
Vi involverer forældrene i børnehavens praksis og daglige liv, så vi kan inddrage deres perspektiv. Den studerende bidrager med sin viden og erfaring.

Vi arbejder relations- og ressourceorienteret med ICDP og de 8 samspilstemaer, anerkendelse.

Vi bruger SMTTE til planlægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og tiltag, og som handleplan i forhold til børn med særlige behov.

Den studerende involveres i valg af metode, indhold, mål og eva- luering af pædagogiske tiltag.

Angivelse af relevant lit- teratur:

Litteraturen er ikke et krav, men anbefales:

 • ICDP: Karsten Hundeide: ”Relationsarbejde i skole og institution”
 • Dina Dot Dalsgaard Andersen: ”Pædagogen som leder af børnegrupper og læringsmiljøer” Maja Nørgaard Jacobsen: ”Mentalisering i dagtilbud og skole”
 • Litteratur som der arbejdes med aktuelt i institutionen.  

Evaluering. Her formule- res hvordan den studeren- des læringsudbytte evalue- res ved 2/3 af praktikperio- den

Den studerende og praktikvejleder vil løbende i praktikken evaluere den studerendes indsats og læ- ringsudbytte.

Vi vil i vejledningen arbejde med kompetencemål, videns- og færdighedsmålene således at vi ved 2/3- dels mødet har overblik over den studerendes læringsudbytte.

Vi vil løbende arbejde med den studerendes refleksioner i forhold til praksis.

Organisering af vejledning:
a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a) På 1. vejledningsmøde aftaler vi i store træk, hvad der skal arbejdes med i praktikperioden. Vi tager udgangspunkt i videns- og færdighedsmålene og laver tidsrammer for de forskellige fokusområder.

b) Skemalagt vejledning 1 time om ugen. Dagsorden til hver vejledning som den studerende er an- svarlig for at udarbejde i god tid til hver vejledning. Der er mulighed for en vejledningstime med den pædagogiske

c) Den studerende deler porto folien med vejleder, ved at inddrage iagttagelser og notater i vejledningstimerne.

Institutionen som praktiksted:
Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

At den studerende kan indgå på lige fod med øvrigt personale, og varetage de opgaver der fore- kommer.

Vi forventer, at den studerende har stabilt fremmøde. Er engageret og aktiv, og udviser empati for børnene. Vi oplever forandringer, og af samme grund er det vigtigt, at den studerende er fleksibel og omstillingsparat. Vi prioriterer er godt samarbejde på tværs af huset.

Det forventes, at den studerende er indforstået med, at vi er ude hver dag, og har tøj med til alt slags vejr.

Den studerendes arbejdsplan: 

Før praktikstart udleveres mødeplan.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution
(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Løbende holde os orienteret gennem praktikportalen. Ved bekymring omkring den studerende og praktikken, kontakter vi uddannelsesinstitutionen/Praktiklærer.

 

Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode.

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling.

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.

virkefelter for den pædagogiske profession, pædagogfaglig udvikling og innovation, pædagogens professionsfaglighed og professionsetik, følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling:
-Kulturelle og sociale.
-Institutionelle og organisatoriske.
-Historiske, samfundsmæssige og internationale, nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling, empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og opgaveskrivning og faglig formidling.

Færdighedsmål: Den studerende kan identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter, identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis, formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling, inddrage viden og forskning i en faglig argumentation, vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.