Pædagogisk fokus

Vi arbejder ud fra et anerkendende og ressourceorienteret menneskesyn, hvor vi på bedste vis tilstræber at fokusere på barnets muligheder, forudsætninger og interesser.

Vores pædagogiske udgangspunkt tager afsæt i det enkelte barn udviklingsniveau og behov for læring med det formål at skabe robuste og livsduelige individer i et socialt inkluderende fællesskab.  

Barnets skal møde synlige nærværende engagerede voksne som kan, vil og tør vise vejen.

Vores pædagogiske arbejde tager overordnede afsæt i dagtilbudslovens værdier - Udvikling, læring, trivsel og sundhed

Rammen for det pædagogisk arbejde er de nationale pædagogiske læreplaner og vores struktur er opbygget via et årshjul, som sikrer arbejdet med alle 6 læreplanstemaer over hele året. Til  planlægning, refleksion og evaluering af de pædagogiske processer/projekter udarbejdes SM(I)TTE modeller med henblik på at skabe den bedste kvalitet for det pædagogiske arbejde.

Derudover vil rammen være Sprog og Kognition,  den nye styrkede læreplan ved bl.a. læreplanstemaet " Natur, udeliv og science" samt forældresamarbejde og forældreinvolvering.

METODER:

ICDP - (International Child Development Programme), som tager afsæt i en anerkendende og ressourceorienterede tænkning med fokus på barnets forudsætninger og kompetencer.

Mindre læringsgrupper på daglig basis - udover vores basisgrupper retter vi ligeledes et særligt fokus mod mindre lærings/børnegrupper, da der er evidens for at børns trivsel, udvikling og læring øges gennem differentierede fællesskaber og i mindre grupper.

AFDELINGENS FOKUSPUNKTER

Overgange og sammenhænge i barnets liv fra hjemmet/vuggestue/dagpleje/skole gennem forskellige tiltag bl.a. gennem:

Udvidet samarbejde mellem Vorup Vuggestue og Børnehaven Orkestervej( Børnehuset Vorup)

Udvidet samarbejde med Dagplejen i Vorup.

Skærpet fokus på forældresamarbejde/ forældresamtaler samt gensidige forventninger i samarbejdet om barnets trivsel, udvikling og læring.

Den pædagogiske samling - måden vi holder samlinger på samt samlingens bidrag til barnet og gruppen

Dialogisk læsning gennem bl.a. læseleg og andre metoder til sproglig fordybelse.

Indretning og måden vi bruger institutionens forskellige rum

Grønne spirer Bevægelsesfremmende læringsmiljø