Børnehaven Orkestervej

Børnehaven Orkestervej ligger i udkanten af Vorup - en lille forstad til Randers. Vi ligger tæt ved naturskønne områder og skole.

Børnehaven Orkestervej er normeret til 66 børn fordelt på 2 basisgrupper - de 3-4-årige og en storbørnsgruppe.

Vi er en børnehave fra 1982.

Børnehaven er placeret i et velanlagt villakvarter, tæt ved skoler, indkøbsmuligheder, smukke grønne områder, flere store indfalds- og motorveje til og fra Randers. Bus nr. 1 og 3 kører næsten lige til døren.

Vi er en børnehave med en skøn atmosfære, hvor både børn og voksne føler sig godt tilpas. Kernen i vores arbejde er barnets trivsel, udvikling og læring og et højt prioriteret samarbejde med forældre, som tilsammen medvirker til et positivt og sundt børneliv. Vi har især fokus på, at børn og forældre føler sig godt modtaget i hverdagen.

Vi er en børnehave, som har særligt fokus på udeliv, natur og miljø. Vi har Friluftsrådets Grønne Spirer Flag og arbejder generelt for en grøn og sund hverdagskultur for børnene. Vi har igennem en 2-årig periode deltaget i et naturvidenskabeligt udviklingsprojekt "SMOL (Science, Math and Outdoor Learning. Ved at arbejde med naturvidenskabelige temaer øges børnenes nysgerrighed og kompetencer indenfor området. Se arbejdet på vores SMOL-blog.

Vi er et hus fuld af glade og nysgerrige børn, som har mulighed for at eksperimentere på deres egne præmisser. Vi reflekterer over børnenes interessefelter og behov, og sørger for at give dem optimale lege- og fordybelsesmuligheder. Derfor vil I ofte opleve store og små forandringer i huset, fordi vi indretter os efter børnenes behov, nysgerrighed, lysten til leg og læring.

Børnehaven Orkestervej
Orkestervej 16
8940 Randers SV
Hovedtelefon: 8915 9800
Kontor: 8915 9801

Pædagogisk leder
Hanne Bonde Abrahamsson
E-mail: hba@randers.dk

Ledermobil: 21772345

Telefon til basisgrupperne

Gruppe

Mobil

Banjoen 2942 4655
Trompeten 40125674
St. trommen 29425086

Holder jeres barn fri, er syg eller af andre årsager ikke kommer i børnehave vil vi meget gerne have besked. I kan benytte Aula hjemmefra, hvor I kan melde jeres barn fraværende. Ønsker I direkte kontakt til gruppen, kan personalet kontaktes på ovenstående mobilnumre. Af hensyn til fokus på en god morgenstund for de børn, der allerede er kommet, bør personalet kontaktes efter kl. 9.00. Ønsker I kontakt til Hanne Bonde, kan I ringe direkte til kontoret eller skrive en e-mail.

Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.30-16.45
Fredag: 06.30-16.30

Fælles feriepasning

Der er feriepasning i Børnehuset Troldhøj på følgende dage:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • De 3 dage før Påske
 • Grundlovsdag
 • Perioden imellem jul og nytår d. 27.-31. december
 • Uge 29 og 30

Læs mere om feriepasning her.

Børnehaven Orkestervej er opdelt i to basisgrupper. Derudover har vi et dejligt fællesrum og en skøn kuperet legeplads.

Vi tilbyder et indbydende og lyst miljø for børn og voksne. Huset er opbygget med 3 store grupperum, som hver har tilhørende mindre rum til fordybelse. Vi har et halvtag ved udgangen til legepladsen...denne mulighed giver uderummet en ekstra dimension, hvor vi kan trække flere aktiviteter udenfor og giver en øget mulighed for at nyde maden i friske omgivelser.

Vi har mange muligheder i huset. Udover at være opdelt i to basisgrupper med faste trygge rammer for børnene har vi altid åbne døre, så børnene kan frit besøge hinanden på tværs af basisgrupper og skabe mulighed for at opbygge venskaber på tværs af alder.

Vi reflekterer altid over børnenes interessefelter og behov, og sørger for at give de optimale lege- og fordybelsesmuligheder. Derfor vil I opleve forandringer, store som små, idet vi indretter os efter børnenes behov, nysgerrighed og lysten til leg og læring. Læringsmiljøerne er tilpasset de pædagogiske temaer, emner og aktuelle tiltag, så børnenes spor er synlige.

I første halvdel af 2018 påbegynder vi en udviklingsproces ift. organisering af de fysiske rammer. Udover vores faste basisgrupper kommer indretningen i stigende grad til at bære præg af forskellige læringsmiljøer, hvor det for barnet er tydeligt hvad rummet ligger op til. I hvert af de store grupperum indrettes forskellige funktionsrum:

 • Pude, motorik og musikrum
 • Læse/sansekrog og fantasi/teaterrum
 • Konstruktion og krearum (herunder vil Remida-materialer være en stor del af det kreative udsnit)
 • Alrummet vil være basen for spil, fordybelse og små rollelege

Alrummet vil også fra marts måned være basen for en eftermiddagscafeordning. Børnene kommer på skift til at nyde deres eftermiddagsmad på tværs af basisgrupperne og i mindre grupper. Derved har vi mulighed for at have alle grupperum åbne og tilbyde aktiviteter og andre fordybelsesmuligheder hele eftermiddagen for de børn, som har spist.

Den gode morgenstund

Vi har særligt fokus på en god morgenstund og aflevering af barnet. Betydningen af at få en god start på dagen i rolige omgivelser vægtes højt, så barnets oplever glæde og lyst til dagen sammen med andre børn og voksne.

Vi åbner alle ugens dage kl. 6.36 i Alrummet, hvor morgenvagten tager imod. Her tilbydes morgenmad indtil kl. 8.00. Vær opmærksom på, at vi har madordning, så vi opfordrer til at I ikke medbringer andet morgenmad til jeres barn af hensyn til andre børn.

Kl. 7.30/ 8.00 deles børnene i mindre grupper, hvorefter dagen så småt starter med små aktiviteter i basisgrupperne. Vi prioriter, at I afleverer jeres barn i basisgruppen, for at skabe de bedste betingelser for alle børn. Derved kan personale være nærværende og tilstede sammen med børnene. Er jeres barn selv i stand til at vinke farvel i alrummet er dette naturligvis en mulighed. Blot aftal dette med personalet.

Daglig struktur

Tabulex/ registreringsskærmen hænger i alrummet ved indgangen og her logger I jer dagligt på og melder jeres barn ”ankommet” samt sætter et afhentningstidspunkt på. Når I henter jeres barn logger I på igen og melder jeres barn "afhentet".

Kl. 6.36-8.00 tilbydes morgenmad i alrummet.

Kl. 7.00 åbnes et grupperum til de børn, som ikke spiser morgenmad eller er færdig med at spise.

Kl.7.30/8.00 fordeles børnene i mindre grupper i diverse grupperum.

Kl. 9.00 møder det sidste personale og dagens aktiviteter starter.

Kl. 16.00 (ca.) samles alle børnene i en gruppe, hvor alle vil være samlet indtil lukketid.

I sommerhalvåret lukker vi ofte udenfor på legepladsen.

Vi ønsker at give børnene nogle sunde kostvaner, madmod og madglæde. Der bliver dagligt lavet mad i vores eget køkken.

Køkkenfunktionen varetages af vores uddannet kok Tina Andersen, som laver mad fra vores eget køkken. Hun har ansvaret for at tilrettelægge en varieret og ernæringsmæssigt indhold og følger sundhedsstyrelsens retningslinjer med rette vitamin og ernæringsmæssige indhold.

Kostordningen dækker 3 måltider i løbet af dagen. Der skal derfor IKKE medbringes egen madpakke, til morgenmad, frokost eller snack.

Børnene tilbydes morgenmad fra 6.36-8.00 dagligt. Morgenmaden om består af havregryn, cornflakes, tykmælk og mysli.

Frokosten er varieret og består af både varme/lune og kolde retter i løbet af ugen. Vi serverer varm mad 3 gange ugentligt og 2 rugbrød med grønt 2 gange om ugen. Se menuplanen på BørneIntra/Tabulex eller på institutionens opslagstavler. Der serveres vand og mælk til retterne.

Når der afholdes fødselsdag aftales dette nærmere med personalet. Vi henviser i den forbindelse til dagtilbudsbestyrelsens kostpolitik i forbindelse med uddeling. Da vi har kostordning i huset, kan det være passende at medbringe en dessert til efter frokost, hvis man ønsker.

Læs vores kostpolitik her.

Formålet med forældrerådet er, at sikre forældrenes indflydelse på børnenes dagligdag i de enkelte afdelinger i dagtilbuddet.

Forældrerådet sikrer forældrenes indflydelse ved bl.a. at:

 • være i dialog med dagtilbudsbestyrelsen om retningslinjer og principper i forhold til afdelingernes dagligdag og komme med oplæg og tilbagemeldinger.
 • samarbejde med personalet om emner fra dagligdagen i forbindelse med møder og arrangementer og lignende.

Forældrerådets sammensætning

Forældrerådets medlemmer består af ca. fire forældre fra afdelingen og en repræsentant, der deltager i dagtilbudsbestyrelsen.

Valgperiode: Forældrerådsmedlemmerne vælges for en periode på to år, med mulighed for genvalg.

Mødeaktivitet: Mindst to årlige møder eller så ofte som forældrerådet finder nødvendigt.

Flere oplysninger om forældrerådet kan ses på opslagstavlen i børnehaven.

Vi er opdelt i to basisgrupper. En basisgruppe for de 3-4-årige børn og en storbørnsgruppe for førskolebørn.

Der arbejdes yderligere i mindre grupper og ligeledes på tværs af basisgrupperne gennem emneuger, ture og på tidspunkter af hverdagen, da der er evidens for at børns trivsel, udvikling og læring også øges gennem differentierede fællesskaber.

Overgang til Storbørnsgruppen

Vi samler vi de ældste børn i en basisgruppe. Denne overgang foregår som udgangspunkt i flere tempi - om foråret ( marts måned), hvor nogle af førskolebørnene rejser til SFO, og til sommer, hvor resten af førskolebørnene er begyndt i skole. Gruppen indbefatter kommende skolebørn og har vi små børne-årgange, vurderer personalet hvilke andre børn, der modenhedsmæssigt kan fungere i storbørnsgruppen.

OBS: Har vi store børneovergange foretager personalet en pædagogisk vurdering i forhold til hvilke børn, der flytter i storbørnsgruppen til marts, august eller november.

De faglige og pædagogiske principper og kriterier for overflytning til storbørnsgruppen:

 • Antal børn det indskrevne år
 • Omsorg, tryghed og trivsel
 • Relationernes betydning
 • Parathed og modenhed

Antal børn det indskrevne år betyder konkret, at vi hvert år faktuelt ser på antallet af indskrevne børn. Derfor kan antallet at børn i storbørnsgruppen variere og få betydning for hvornår barnet flyttes. (marts, august, november)

Omsorg, tryghed og trivsel betyder konkret, at børnene overflyttes i forskellige tempi( forår, sommer, efterår) for derved at skabe de bedst mulige vilkår i overgangsprocessen og en god start i gruppen.

Relationernes betydning betyder konkret, at børn som udgangspunkt får følgeskab af andre børn fra basisgruppen ved overflytning. Flyttes der i 3 tempi - altså også til efteråret, så flytter ingen børn alene, men får følgeskab af andre børn fra eksisterende basisgruppe.

Parathed og modenhed betyder konkret, at personalet via en faglig og pædagogisk vurdering ser på barnets udvikling og trivsel samt evt. udfordringer og parathed set i forhold til resten af de børn, som overflyttes.

Formidling til forældre sker ud fra en samlet faglig og pædagogisk vurdering af det enkelte barn set i forhold til de krav og forventninger, der stilles i storbørnsgruppen samt ud fra en samlet vurdering af alle kommende skolebørn, som skal overflyttes.

Vores pædagogiske fundament og værdier er barnets trivsel, udvikling og læring og herud fra træffes beslutninger om overflytning.

I løbet af året har vi nogle tilbagevendende traditioner - de er bl.a. med til at skabe gode rammer for samvær med børn, forældre og personale.

Ved vores tilbagevendende traditioner oplever børnene glæde og sammen skabes der gode minder. Vi arbejder overordnet efter vores årshjul, de pædagogiske læreplaner og afdelingens traditioner.

Børnehavens fødselsdag den 1. februar

Vi inviterer forældre og børn til eftermiddagskaffe og kagemand. Her kan I få en dejlig stund med jeres barn og møder andre forældre. Om formiddagen iværksættes forskellige aktiviteter, der synges fødselsdagssang og der tilberedes en god fødselsdagsmiddag fra køkkenet.

Fastelavn

En af de store danske traditioner. Vi laver fastelavnspynt, maler tønder og aflutter med at slå katten af tønden. Børnene må gerne komme udklædt hjemmefra - og vi hjælper gerne med det sidste udklædning.

Påske

Hvert år har vi påskeforberedelser og inden påskeferien holdes en påskefrokost, hvor børene fra storbørnsgruppen deltager i forberedelsen af mad, dækker borde mv. Om formiddagen er vi på æggejagt, hvor chokoladeæg er gemt udover hele legepladsen eller i huset.

Blomsterdag med bedsteforældre

Hvert forår omkring maj måned inviterer vi bedsteforældre til en hyggestund med deres barnebarn. Alle medbringer en blomst til udplantning og gør legepladsen fin med masser af skønne blomster i alskens farver og modeller. Vi serverer kaffe/the og lidt lækkert til en dejlig dag med masser af liv.

Hjerteløb

Ugen før skolernes efterårsferie afholder vi hjerteløb ( fredag uge 41). Alle børnene løber en rute på stierne - får klip pr. runde og et diplom efter løbet. Vi gør status over samlet antal løbne kilometer. Vi har naturligvis pitstop, så børnene kan få en tår vand samt en gulerod eller lign. til at styrke sig på.

Julen

Julen er en af de største danske traditioner - vi arbejder særligt med at gøre december en hyggelig tid. Gruppevis inviterer vi bedsteforældre til at komme og lave juledekoration med deres barnebarn. Juletræet pyntes, drillenissen kommer og laver uorden hele december til stor fornøjelse og forundring for børnene.

Forældreforeningen arrangerer juletræsfest et centralt sted i Vorup, hvor der synes julesange og danses om juletræet. Der er også besøg af julemanden. (Gennem flere år er juletræsfesten blev afholdt ved den lokale kirke.

Hele november og december har vi særlig fokus på julehemmeligheder, klipning af julepynt, julehistorer og andet der hører julen til. Vi pynter huset op, bager julekager og alt hvad der hører juletiden til.

Den 13/12 er Luciadag - her inviterer vi forældre til en kop kaffe og til at kigge vores Luciaoptog, som fremføres af storbørnsgruppens børn, som rigtig har øvet sig.

Julefrokost - inden alle går på juleferie holder vi julefrokost. Storbørnsgruppens børn deltager i forberedelserne med madlavningen, borddækningen mv. - så skal der bare hygges, hygges og hygges.

Vi arbejder ud fra et anerkendende og ressourceorienteret menneskesyn, hvor vi på bedste vis tilstræber at fokusere på barnets muligheder, forudsætninger og interesser.

Vores pædagogiske udgangspunkt tager afsæt i det enkelte barn udviklingsniveau og behov for læring med det formål at skabe robuste og livsduelige individer i et socialt inkluderende fællesskab.

Barnets skal møde synlige nærværende engagerede voksne som kan, vil og tør vise vejen.

Vores pædagogiske arbejde tager overordnede afsæt i dagtilbudslovens værdier - Udvikling, læring, trivsel og sundhed

Rammen for det pædagogisk arbejde er de nationale pædagogiske læreplaner og vores struktur er opbygget via et årshjul, som sikrer arbejdet med alle 6 læreplanstemaer over hele året. Til planlægning, refleksion og evaluering af de pædagogiske processer/projekter udarbejdes SM(I)TTE modeller med henblik på at skabe den bedste kvalitet for det pædagogiske arbejde.

Derudover vil rammen være Sprog og Kognition, den nye styrkede læreplan ved bl.a. læreplanstemaet " Natur, udeliv og science" samt forældresamarbejde og forældreinvolvering.

Metoder

ICDP - (International Child Development Programme), som tager afsæt i en anerkendende og ressourceorienterede tænkning med fokus på barnets forudsætninger og kompetencer.

Mindre læringsgrupper på daglig basis - udover vores basisgrupper retter vi ligeledes et særligt fokus mod mindre lærings/børnegrupper, da der er evidens for at børns trivsel, udvikling og læring øges gennem differentierede fællesskaber og i mindre grupper.

Afdelingens fokuspunkter

Overgange og sammenhænge i barnets liv fra hjemmet/vuggestue/dagpleje/skole gennem forskellige tiltag bl.a. gennem:

Udvidet samarbejde mellem Vorup Vuggestue og Børnehaven Orkestervej( Børnehuset Vorup)

Udvidet samarbejde med Dagplejen i Vorup.

Skærpet fokus på forældresamarbejde/ forældresamtaler samt gensidige forventninger i samarbejdet om barnets trivsel, udvikling og læring.

Den pædagogiske samling - måden vi holder samlinger på samt samlingens bidrag til barnet og gruppen

Dialogisk læsning gennem bl.a. læseleg og andre metoder til sproglig fordybelse.

Indretning og måden vi bruger institutionens forskellige rum.

Grønne spirer

Naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig, og vi ønsker at give børnene varierede lærings- og oplevelsesmiljøer, hvor udeliv er en naturlig del af hverdagen i Børnehaven Orkestervej.

Friluftsrådets Grønne Spirer er et tilbud til alle børn i dagtilbud. Tilbud om støtte, når personalet gerne vil tilbyde børnene mere udeliv, flere naturoplevelser og mere indhold i udendørs aktiviteter.

Grønne Spirer er også en grøn mærkningsordning, hvor de mest engagerede kan opfylde kriterierne og hejse det Grønne Spirers Flag. På den måde skaber vi opmærksomhed og fokus på et godt, sundt børneliv med naturen som en selvfølgelig del af dagligdagen.

Eksempler på projekter og tiltag vi har arbejdet med i forbindelse med Grøn Spirer:

 • Vi har haft personale på kursus indenfor Grøn Spirer - omkring særlige tiltag/aktiviteter ift. udeliv og aktiviteter for børn.
 • Skraldeprojekt, hvor vi har haft fokus på sortering af skrald og miljørigtig emballage. Efterfølgende har det resulteret i, at vi dagligt sorterer vores affald, og børnene er meget bevidste om sorteringen.
 • Vi har fokus på indsamling af batterier, hvor vi har beholdere i institutionen, så forældre kan medbringe og aflevere batterier hos os.
 • Vi har arbejdet bevidst med at trække aktiviteter udenfor - aktiviteter som vi før tilbød børnene indenfor.
 • Emnet "høst" som fokusuger, hvor børnene har fået oplevelser i og omkring naturen. Indsamling af frugter grøntsager, viden om korn, slyngning af honning mv.

Vi har fået tildelt det grønne flag i institutionen, og arbejder året igennem for at bibeholde flaget ved at søsætte, dokumentere og evaluere pædagogiske aktiviteter.

Få mere information om Grønne Spirer her.

Bevægelsesfremmende læringsmiljø

I 2014-2015 havde vi et særligt fokus på et bevægelsesfremmende læringsmiljø i Randers kommunes daginstitutioner. Overskriften på projekter var "Kroppen i pædagogikken".

I Børnehaven arbejder vi med et bevægelsesfremmende læringsmiljø på følgende måde: Smittemodel for arbejdet omkring "Kroppen i pædagogikken".

I 2018 sætter vi nu et yderligere fokus på en forbedret bevægelsesfremmende kultur. Udover vores daglige organisering og struktur i basisgrupperne omdannes nogle af vores fysiske rum til motoriske/musiske. Vi har ønske om at skabe et bedre børnemiljø, som inspirerer børnene til leg og stimulation af barnets primære sanser:

 • Labyrintsansen/vestibulærsansen/balancesansen
 • Følesansen/taktilsansen
 • Muskel-ledsansen

Vores mål er, at børnenes glæde ved og lyst til at være fysisk aktive øges. At børnenes mod til at lege og eksperimentere med de tre primære sanser øges og at børnenes evne og mod til at afprøve kropslige udfordringer øges.

Bestyrelsen har i maj måned 2017 foretaget en beslutning om at sammenlægge Vorup vuggestue og Børnehaven Orkestervej til "EN" afdeling.

”Børnehuset Vorup” som afdelingen overordnet kommer til at hedde pr 1/9-2017 og med de to eksisterende underafdelinger samt deres nuværende institutions navne.

Sammenlægningen er kun på papiret og ikke fysisk.

I praksis betyder sammenlægningen, at alle indskrevne børn i Vorup Vuggestue automatisk har en børnehaveplads i Børnehaven Orkestervej den måned barnet fylder 3 år.

Det udvidede samarbejde i praksis

Vi har nu fået lavet en handleplan omkring fredagene med de ældste børn fra Vorup Vuggestue, som får en HEL dag om ugen ca. de sidste 2 måneder børnene går hos os i vuggestuen.

Storbørnstilbuddet (med den HEL dag i børnehaven) retter nærmere et fokus på overgangen mod børnehaven og gør dem klar til næste skridt i livet – vi arbejder med sammenhænge i børnene liv i hele kommunens afdelinger fra vuggestue/dagpleje til børnehave og mod indskolingen.

Læs mere om samarbejdet med Vorup Vuggestue her.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.